FilipinoPod101 Basic Bootcamp Curriculum 

This 5-lesson series gives you a brief introduction to the Filipino language. You’ll learn the very basics of grammar and vocabulary all in 5 compact lessons.

BASIC BOOTCAMP Title Topic Function Dialogue/Target Phrases Vocabulary List
#1 Basic Bootcamp #1 - Self Introductions: Basic Greetings in Filipino Self-introduction Learning how to introduce yourself Maria: Kamusta. Ang pangalan ko ay Maria. Ano ang pangalan mo?
Grace: Kamusta Maria. Ang pangalan ko ay Grace.
Maria: Kinagagalak kong makilala ka.
Grace: Ako din.
Ako
Kamusta
ako
Ang_pangalan
ko
pangalan
ay
kinagagalak
makilala
ka
#2 Basic Bootcamp #2 - Talking About Countries in Filipino Nationality/Basic Grammar Learning basic grammar and how to say where you are from Grace: Helo. Ang pangalan ko ay Grace. Pilipina ako.
Maria: Helo. Ako ay si Maria. Amerikana ako.
Pilipino/Pilipina
Amerikano/Amerikana
Helo
Ang pangalan ko ay-
ako
#3 Basic Bootcamp #3 - Useful Phrases for Learning More Filipino Basic Conversation/Asking questions Using Filipino Phrases to Learn More Filipino Student: Pasensiya na po. Paano po sabihin ang "Cheese" sa Pilipino?
Teacher: Keso.
Student: Pasensiya na po. Paki ulit po. Hindi ko naintindihan.
Teacher: Keso.
Student: Pwede po magsalita kayo ng dahandahan?
Teacher: Ke-so.
Student: Paki sulat po ‘yon sa papel sa Pilipino.
dahandahan
salita
ulit
sa
sulat
naintindihan
Pasensiya_na_po.
Paano
Sabihin
paki
pwede
‘yon
hindi
#4 Basic Bootcamp #4 - Counting Part I: Sino-Filipino Numbers Counting Counting 1 to 10 in Sino-Filipino Isa,at,dalawa,at,tatlo,
At,apat,at,lima,at,anim
At,pitoat,at,walo,at,siyam,at,sampu
isa
dalawa
tatlo
apat
lima
anim
pito
walo
siyam
sampu
#5 Basic Bootcamp #5 - Counting Part II: Pure-Filipino Numbers Counting Counting 1 to 10 in Filipino A: isang daan
B: dalawang daan
A: tatlong daan
B: apat-na-daan
A: limang daan
B: anim-na-raan
A: pitong daan
B: walong daan
A: siyam-na-raan
B: isang libo
A: limang libo
B: sampung libo
A: limampung libo
B: isandaang libo
A: isang milyon
Isang daan
isandaang libo
limampung libo
sampung libo
limang libo
Isang libo
Siyam na
Walong daan
Pitong daan
Anim na
Limang daan
Apat na raan
Tatlong daan
Dalawang daan
isang milyon