Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Filipino.
Hi everybody, my name is Xhey.
Welcome to The 800 Core Filipino Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Filipino.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
karamdaman
(NORMAL SPEED)
"illness"
(NORMAL SPEED)
karamdaman
(SLOW)
karamdaman
(NORMAL SPEED)
"illness"
(NORMAL SPEED)
Ako ay nabawasan ng malaking timbang dahil sa aking karamdaman.
(NORMAL SPEED)
"I lost a lot of weight because of the illness."
(SLOW)
Ako ay nabawasan ng malaking timbang dahil sa aking karamdaman.
2.
(NORMAL SPEED)
sipon
(NORMAL SPEED)
"cold"
(NORMAL SPEED)
sipon
(SLOW)
sipon
(NORMAL SPEED)
"cold"
(NORMAL SPEED)
Ako ay nagkaroon ng sipon.
(NORMAL SPEED)
"I caught a cold."
(SLOW)
Ako ay nagkaroon ng sipon.
3.
(NORMAL SPEED)
pinsala
(NORMAL SPEED)
"injury"
(NORMAL SPEED)
pinsala
(SLOW)
pinsala
(NORMAL SPEED)
"injury"
(NORMAL SPEED)
Mga aksidente sa kotse ay ang nangungunang sanhi ng pinsala.
(NORMAL SPEED)
"Car accidents are a leading cause of injury."
(SLOW)
Mga aksidente sa kotse ay ang nangungunang sanhi ng pinsala.
4.
(NORMAL SPEED)
gamot
(NORMAL SPEED)
"medicine"
(NORMAL SPEED)
gamot
(SLOW)
gamot
(NORMAL SPEED)
"medicine"
(NORMAL SPEED)
Anong gamot ang nirekomenda ng doktor?
(NORMAL SPEED)
"What medicine did the doctor recommend?"
(SLOW)
Anong gamot ang nirekomenda ng doktor?
5.
(NORMAL SPEED)
sakit
(NORMAL SPEED)
"pain"
(NORMAL SPEED)
sakit
(SLOW)
sakit
(NORMAL SPEED)
"pain"
(NORMAL SPEED)
Sinubukan niyang bawasan ang kanyang sakit, ngunit walang gumana.
(NORMAL SPEED)
"She tried to alleviate her pain, but nothing worked."
(SLOW)
Sinubukan niyang bawasan ang kanyang sakit, ngunit walang gumana.
6.
(NORMAL SPEED)
lagnat
(NORMAL SPEED)
"fever"
(NORMAL SPEED)
lagnat
(SLOW)
lagnat
(NORMAL SPEED)
"fever"
(NORMAL SPEED)
Siya ay nakaratay sa kama na may lagnat.
(NORMAL SPEED)
"She's in bed with fever."
(SLOW)
Siya ay nakaratay sa kama na may lagnat.
7.
(NORMAL SPEED)
bintana
(NORMAL SPEED)
"window"
(NORMAL SPEED)
bintana
(SLOW)
bintana
(NORMAL SPEED)
"window"
(NORMAL SPEED)
Pakisara po ng bintana.
(NORMAL SPEED)
"Please close the window."
(SLOW)
Pakisara po ng bintana.
8.
(NORMAL SPEED)
alkohol
(NORMAL SPEED)
"alcohol"
(NORMAL SPEED)
alkohol
(SLOW)
alkohol
(NORMAL SPEED)
"alcohol"
(NORMAL SPEED)
Ang mga inumin na ito ay naglalaman ng alkohol.
(NORMAL SPEED)
"These drinks contain alcohol."
(SLOW)
Ang mga inumin na ito ay naglalaman ng alkohol.
9.
(NORMAL SPEED)
pagkain
(NORMAL SPEED)
"meal"
(NORMAL SPEED)
pagkain
(SLOW)
pagkain
(NORMAL SPEED)
"meal"
(NORMAL SPEED)
Handa na ang pagkain mo.
(NORMAL SPEED)
"Your meal is now ready."
(SLOW)
Handa na ang pagkain mo.
10.
(NORMAL SPEED)
hamog
(NORMAL SPEED)
"fog"
(NORMAL SPEED)
hamog
(SLOW)
hamog
(NORMAL SPEED)
"fog"
(NORMAL SPEED)
Ang lungsod ay nababalot ng hamog.
(NORMAL SPEED)
"The city is covered in fog."
(SLOW)
Ang lungsod ay nababalot ng hamog.
11.
(NORMAL SPEED)
pag-ulan ng yelo
(NORMAL SPEED)
"hail"
(NORMAL SPEED)
pag-ulan ng yelo
(SLOW)
pag-ulan ng yelo
(NORMAL SPEED)
"hail"
(NORMAL SPEED)
Ang pag-ulan ng yelo ay delikado.
(NORMAL SPEED)
"Hail is dangerous."
(SLOW)
Ang pag-ulan ng yelo ay delikado.
12.
(NORMAL SPEED)
bagyo
(NORMAL SPEED)
"thunderstorm"
(NORMAL SPEED)
bagyo
(SLOW)
bagyo
(NORMAL SPEED)
"thunderstorm"
(NORMAL SPEED)
Isang bagyo ang paparating.
(NORMAL SPEED)
"A thunderstorm is approaching."
(SLOW)
Isang bagyo ang paparating.
13.
(NORMAL SPEED)
aquarium
(NORMAL SPEED)
"aquarium"
(NORMAL SPEED)
aquarium
(SLOW)
aquarium
(NORMAL SPEED)
"aquarium"
(NORMAL SPEED)
Gusto kong panoorin ang lahat ng mga isda na lumalangoy sa aquarium.
(NORMAL SPEED)
"I love to watch all the fish swim at the aquarium."
(SLOW)
Gusto kong panoorin ang lahat ng mga isda na lumalangoy sa aquarium.
14.
(NORMAL SPEED)
futbol
(NORMAL SPEED)
"soccer"
(NORMAL SPEED)
futbol
(SLOW)
futbol
(NORMAL SPEED)
"soccer"
(NORMAL SPEED)
Masayang maglaro ng futbol.
(NORMAL SPEED)
"It's fun to play soccer."
(SLOW)
Masayang maglaro ng futbol.
15.
(NORMAL SPEED)
zoo
(NORMAL SPEED)
"zoo"
(NORMAL SPEED)
zoo
(SLOW)
zoo
(NORMAL SPEED)
"zoo"
(NORMAL SPEED)
Bukas, pupunta kami sa zoo.
(NORMAL SPEED)
"Tomorrow we’re going to the zoo."
(SLOW)
Bukas, pupunta kami sa zoo.
16.
(NORMAL SPEED)
pamasahe
(NORMAL SPEED)
"fare"
(NORMAL SPEED)
pamasahe
(SLOW)
pamasahe
(NORMAL SPEED)
"fare"
(NORMAL SPEED)
Magkano ang pamasahe sa bus?
(NORMAL SPEED)
"How much is the bus fare?"
(SLOW)
Magkano ang pamasahe sa bus?
17.
(NORMAL SPEED)
hintuan ng bus
(NORMAL SPEED)
"bus stop"
(NORMAL SPEED)
hintuan ng bus
(SLOW)
hintuan ng bus
(NORMAL SPEED)
"bus stop"
(NORMAL SPEED)
Bababa ako sa susunod na hintuan ng bus.
(NORMAL SPEED)
"I will get off at the next bus stop."
(SLOW)
Bababa ako sa susunod na hintuan ng bus.
18.
(NORMAL SPEED)
gramo
(NORMAL SPEED)
"gram"
(NORMAL SPEED)
gramo
(SLOW)
gramo
(NORMAL SPEED)
"gram"
(NORMAL SPEED)
Ang mansanas ay may timbang na 157 na gramo.
(NORMAL SPEED)
"The apple weighs 157 grams."
(SLOW)
Ang mansanas ay may timbang na 157 na gramo.
19.
(NORMAL SPEED)
metro
(NORMAL SPEED)
"meter"
(NORMAL SPEED)
metro
(SLOW)
metro
(NORMAL SPEED)
"meter"
(NORMAL SPEED)
Mga 100 metro pagkaliko mo ng kanan dito.
(NORMAL SPEED)
"About 100 meters, once you turn right here."
(SLOW)
Mga 100 metro pagkaliko mo ng kanan dito.
20.
(NORMAL SPEED)
kilometro
(NORMAL SPEED)
"kilometer"
(NORMAL SPEED)
kilometro
(SLOW)
kilometro
(NORMAL SPEED)
"kilometer"
(NORMAL SPEED)
isang daan at limampung kilometro kada oras
(NORMAL SPEED)
"one hundred fifty kilometers per hour"
(SLOW)
isang daan at limampung kilometro kada oras
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
Paalam.

Comments

Hide