Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaking naghahanap ng apartment.
Aling apartment ang kanyang pipiliin?
Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na 'to, pwede mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan?
Oho. Para ho ba sa isang tao?
Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid-tulugan at isang kwarto para sa study.
Ok. Heto po kaya? May dalawang kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil malapit ito sa isang malaking kalsada.
Ganoon pala. Karaniwan akong nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana yung parisukat ang hugis ng sala.
Kung heto po kaya? Medyo may kalayuan mula sa istasyon, ngunit nasa isang tahimik na residential area ho ito. May dalawang kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto.
Hmm...Wala naman kaming masyadong kagamitan, kaya siguro sapat na ito para sa amin.
May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may dalawang malawak na kwarto ngunit mas malayo na ito sa istasyon.
Hindi salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa'kin.
Aling apartment ang kanyang pipiliin?
May isang lalaking naghahanap ng apartment.
Aling apartment ang kanyang pipiliin?
Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na 'to, pwede mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan?
Oho. Para ho ba sa isang tao?
Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid-tulugan at isang kwarto para sa study.
Ok. Heto po kaya? May dalawang kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil malapit ito sa isang malaking kalsada.
Ganoon pala. Karaniwan akong nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana yung parisukat ang hugis ng sala.
Kung heto po kaya? Medyo may kalayuan mula sa istasyon, ngunit nasa isang tahimik na residential area ho ito. May dalawang kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto.
Hmm...Wala naman kaming masyadong kagamitan, kaya siguro sapat na ito para sa amin.
May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may dalawang malawak na kwarto ngunit mas malayo na ito sa istasyon.
Hindi salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa'kin.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?