Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang babae na tumatawag sa isang restawran sa telepono.
Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian?
Hello. Ano po ang maitutulong ko?
Nagtanghalian ako diyan kanina, at mukhang naiwan ko scarf ko.
Naiwan po ninyo ang scarf niyo sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po.
Hmm...nasa bandang likod ng restawran ako nakaupo.
Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo?
Sa non-smoking area.
Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa?
Nasa mesa ako para sa apat na tao.
Ah, sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali.
Salamat ng marami.
Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian?
May isang babae na tumatawag sa isang restawran sa telepono.
Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian?
Hello. Ano po ang maitutulong ko?
Nagtanghalian ako diyan kanina, at mukhang naiwan ko scarf ko.
Naiwan po ninyo ang scarf niyo sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po.
Hmm...nasa bandang likod ng restawran ako nakaupo.
Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo?
Sa non-smoking area.
Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa?
Nasa mesa ako para sa apat na tao.
Ah, sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali.
Salamat ng marami.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?