Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Filipino listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
May isang presidente ng kompanya na nakikipagusap sa kanyang sekretarya sa telepono.
Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department?
Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department.
Sigurado po, anong dokumento iyon?
Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre.
Asul na sobre...ah, dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa niyo.
Ah oo nga, may pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation.
Ah yung may pulang selyo...ok, nakuha ko po.
Mainam. Pakidala iyan sa sales department ng ala una ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba?
Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na.
Magaling. At maari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department?
Opo, ser.
Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department?
May isang presidente ng kompanya na nakikipagusap sa kanyang sekretarya sa telepono.
Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department?
Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department.
Sigurado po, anong dokumento iyon?
Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre.
Asul na sobre...ah, dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa niyo.
Ah oo nga, may pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation.
Ah yung may pulang selyo...ok, nakuha ko po.
Mainam. Pakidala iyan sa sales department ng ala una ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba?
Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na.
Magaling. At maari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department?
Opo, ser.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?