Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki at babaeng magaaral na tumitingin sa mga anunsiyo ng trabaho.
Sa aling trabaho magaaplay ang babaeng magaaral?
Ano ang tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas.
Sige, mukhang mainam ang bayad, pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo?
Oo naman! Magaling ako mag-bisikleta. Pero inaalala ko ang paggising ng maaga...
Ito kayang isa? Hindi mataas ang bayad pero maari kang magtrabaho ng dalawa o tatlong araw sa isang linggo at magumpisang magtrabaho sa gabi.
Ah, ito? Kahera sa supermarket ha? Sa bagay, mainam magtrabaho matapos ang klase.
Mukhang mainam rin itong sa coffee shop.
Oo nga, gusto ko 'yang lugar na 'yan. At nasa daan 'yan papunta ng eskwelahan.
Hindi na masama, di ba?
Hmm...saan kaya ako dapat mag-aplay?
Sa pagitan ng ano? Coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo?
Oo maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo...Ok! Nakapagdesisyon na ako! Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga.
Sa aling trabaho magaaplay ang babaeng magaaral?
May isang lalaki at babaeng magaaral na tumitingin sa mga anunsiyo ng trabaho.
Sa aling trabaho magaaplay ang babaeng magaaral?
Ano ang tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas.
Sige, mukhang mainam ang bayad, pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo?
Oo naman! Magaling ako mag-bisikleta. Pero inaalala ko ang paggising ng maaga...
Ito kayang isa? Hindi mataas ang bayad pero maari kang magtrabaho ng dalawa o tatlong araw sa isang linggo at magumpisang magtrabaho sa gabi.
Ah, ito? Kahera sa supermarket ha? Sa bagay, mainam magtrabaho matapos ang klase.
Mukhang mainam rin itong sa coffee shop.
Oo nga, gusto ko 'yang lugar na 'yan. At nasa daan 'yan papunta ng eskwelahan.
Hindi na masama, di ba?
Hmm...saan kaya ako dapat mag-aplay?
Sa pagitan ng ano? Coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo?
Oo maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo...Ok! Nakapagdesisyon na ako! Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?