Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Filipino listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
May isang lalaki at babaeng magaaral na naguusap habang tumitingin sa iskedyul ng kanilang mga klase.
Piliin ang iskedyul ng araw ng miting ng lalaking mag-aaral.
Kailangan natin magkaroon ng miting tungkol sa susunod na group presentation.
Tama. Kailan ka libre?
May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes.
Eh di ibig sabihin Miyerkules o Huwebes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes. Paano kaya kung hapon ng Huwebes?
Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang ikatlong period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa Ekonomiya ng ikatlong period. Pero may part-time job ako mula ala-singko ng hapon kaya libre lang ako ng isang oras.
Hmmm, medyo kaunting oras lang pala. Eh kung Miyerkules ng hapon kaya?
Bukod sa Makabagong Kasaysayang ng ikalawang period at sa Mga Batas Pang-internasyunal ng ika-apat na period, libre ako.
Ah, mayroon akong Kasaysayan ng Asya sa ikatlong period at may part-time job ako sa gabi. Magmiting kayo tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang ikalawang period?
Ah, hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang iskedyul ng aking part-time job.
Ok. Pumunta ka na lang sa cefeteria pagtapos ng klase.
Piliin ang iskedyul ng araw ng miting ng lalaking mag-aaral.
May isang lalaki at babaeng magaaral na naguusap habang tumitingin sa iskedyul ng kanilang mga klase.
Piliin ang iskedyul ng araw ng miting ng lalaking mag-aaral.
Kailangan natin magkaroon ng miting tungkol sa susunod na group presentation.
Tama. Kailan ka libre?
May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes.
Eh di ibig sabihin Miyerkules o Huwebes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes. Paano kaya kung hapon ng Huwebes?
Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang ikatlong period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa Ekonomiya ng ikatlong period. Pero may part-time job ako mula ala-singko ng hapon kaya libre lang ako ng isang oras.
Hmmm, medyo kaunting oras lang pala. Eh kung Miyerkules ng hapon kaya?
Bukod sa Makabagong Kasaysayang ng ikalawang period at sa Mga Batas Pang-internasyunal ng ika-apat na period, libre ako.
Ah, mayroon akong Kasaysayan ng Asya sa ikatlong period at may part-time job ako sa gabi. Magmiting kayo tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang ikalawang period?
Ah, hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang iskedyul ng aking part-time job.
Ok. Pumunta ka na lang sa cefeteria pagtapos ng klase.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?