Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki na tumatawag sa ospital.
Kailan makakapagpa-checkup sa ospital?
Mawalang galang lang. Maari ba akong magpagawa ng reserbasyon para sa checkup?
Sigurado po. Mayroon lang pagkalusugang checkup tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado, iba mula sa mga karaniwang eksaminasyon...Aling araw niyo gusto?
Maari ba nitong darating na Sabado?
Ah oo. Bukas lang kami ng umaga ng Sabado. Ayos lang ba yun sa inyo?
Umaga lang? Hmm, medyo mahirap yan. Hanggang anong oras kayo bukas mula Lunes hanggang Biyernes?
Bukas kami hanggang alas-sais ng Lunes at alas-otso ng Miyerkules.
Ah. Anong oras kayo nagbubukas ng umaga?
Nagbubukas kami ng alas-otso ng umaga. Puno na ang reserbasyon ng umaga hanggang susunod na linggo, pero kung makakapaghintay kayo hanggang sa linggo matapos ang susunod, maari kayong pumunta sa parehong Lunes at Miyerkules mula alas-otso ng umaga.
Ok, tatawag ako ulit para i-tsek ang isekdyul.
O sige ser.
Kailan makakapagpa-checkup sa ospital?
May isang lalaki na tumatawag sa ospital.
Kailan makakapagpa-checkup sa ospital?
Mawalang galang lang. Maari ba akong magpagawa ng reserbasyon para sa checkup?
Sigurado po. Mayroon lang pagkalusugang checkup tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado, iba mula sa mga karaniwang eksaminasyon...Aling araw niyo gusto?
Maari ba nitong darating na Sabado?
Ah oo. Bukas lang kami ng umaga ng Sabado. Ayos lang ba yun sa inyo?
Umaga lang? Hmm, medyo mahirap yan. Hanggang anong oras kayo bukas mula Lunes hanggang Biyernes?
Bukas kami hanggang alas-sais ng Lunes at alas-otso ng Miyerkules.
Ah. Anong oras kayo nagbubukas ng umaga?
Nagbubukas kami ng alas-otso ng umaga. Puno na ang reserbasyon ng umaga hanggang susunod na linggo, pero kung makakapaghintay kayo hanggang sa linggo matapos ang susunod, maari kayong pumunta sa parehong Lunes at Miyerkules mula alas-otso ng umaga.
Ok, tatawag ako ulit para i-tsek ang isekdyul.
O sige ser.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?