Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki na nakakikipagusap sa isang babae tungkol sa iskedyul ng kanyang byahe.
Kailan siya uuwi?
Magbibiyahe ka sa susunod na linggo, di ba?
Oo, pupunta ako sa Hong Kong sa Martes, mananatili ako dun ng dalawang gabi.
Ah, pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei?
Oo, pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag, matapos ay uuwi na ako.
Ah, ibig sabihin makakasama ka sa miting sa Sabado, di ba?
Oo, makakasama ako.
Kailan siya uuwi?
May isang lalaki na nakakikipagusap sa isang babae tungkol sa iskedyul ng kanyang byahe.
Kailan siya uuwi?
Magbibiyahe ka sa susunod na linggo, di ba?
Oo, pupunta ako sa Hong Kong sa Martes, mananatili ako dun ng dalawang gabi.
Ah, pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei?
Oo, pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag, matapos ay uuwi na ako.
Ah, ibig sabihin makakasama ka sa miting sa Sabado, di ba?
Oo, makakasama ako.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?