Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki at babae na naguusap tungkol sa disenyo ng business card ng kompanya.
Anong disenyo ang napili nila?
Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kompanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam?
Tignan natin...Sa palagay ko dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya.
Ok, eh di isa dapat sa mga ito.
Tama. Gusto ko itong mga 'to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw.
Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo?
Hmm. Sa palagay ko ginagawa niyang mas maliit ang mga letra.
Oo nga, baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato.
Ok, sige, eh di dun tayo sa isa.
Anong disenyo ang napili nila?
May isang lalaki at babae na naguusap tungkol sa disenyo ng business card ng kompanya.
Anong disenyo ang napili nila?
Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kompanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam?
Tignan natin...Sa palagay ko dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya.
Ok, eh di isa dapat sa mga ito.
Tama. Gusto ko itong mga 'to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw.
Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo?
Hmm. Sa palagay ko ginagawa niyang mas maliit ang mga letra.
Oo nga, baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato.
Ok, sige, eh di dun tayo sa isa.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?