Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa airport.
Saan siya sunod na pupunta?
Mawalang galang lang, gusto ko sanang pumunta sa airport, maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon?
Oo naman, may mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus #1, aabutin ka ng isa't kalahating oras hanggang makarating ka sa airport, pero ito ang pinakamura.
Kung bus #2 naman, aabutin ka ng 50 minuto dahil isa itong non-stop bus, pero isang beses lang ito sa isang oras bumibiyahe. Medyo may kahamalan din ito.
Ah. Kung taxi kaya?
Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center, at aabutin ka ng isang oras.
Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil sa expressway sila dumadaan at sumisingil sila ng ekstra para sa malalaking bagahe.
Ah hindi ko inaasahan 'yan. Masyadong mahal para sa akin.
Nga pala, may binili ka bang kahit ano sa Shopping Plaza?
May kasamang shuttle service mula Plaza hanggang airport para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa Plaza.
Wow hindi ko alam yan. Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong.
Eh di magagamit mo yun!
Saan siya sunod na pupunta?
May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa airport.
Saan siya sunod na pupunta?
Mawalang galang lang, gusto ko sanang pumunta sa airport, maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon?
Oo naman, may mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus #1, aabutin ka ng isa't kalahating oras hanggang makarating ka sa airport, pero ito ang pinakamura.
Kung bus #2 naman, aabutin ka ng 50 minuto dahil isa itong non-stop bus, pero isang beses lang ito sa isang oras bumibiyahe. Medyo may kahamalan din ito.
Ah. Kung taxi kaya?
Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center, at aabutin ka ng isang oras.
Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil sa expressway sila dumadaan at sumisingil sila ng ekstra para sa malalaking bagahe.
Ah hindi ko inaasahan 'yan. Masyadong mahal para sa akin.
Nga pala, may binili ka bang kahit ano sa Shopping Plaza?
May kasamang shuttle service mula Plaza hanggang airport para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa Plaza.
Wow hindi ko alam yan. Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong.
Eh di magagamit mo yun!
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

Comments

Hide