Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
May isang lalaki at babae na naguusap tungkol sa layout ng kwarto para sa miting.
Paano nila aayusin ang mga mesa?
Ayusin natin ang mga mesa para sa miting bukas.
Sige. Dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa?
Hindi. May group session muna, kaya hatiin natin ang mga mesa sa apat na seksyon. Apat na tao ang uupo sa bawat grupo.
Ok. At maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa.
Salamat. At magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projektor bago magumpisa ang sesyon, kaya kailangan natin ng projektor dito.
O sige. At gagamit tayo ng whiteboard, hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen?
Hmm...eh kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen? Ilagay natin ito sa likod ng kwarto?
Ah oo nga.
At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang miting. Magdikit ka ng dalawang mesa at iayos mo sa apat na hilera.
Paano nila aayusin ang mga mesa?
May isang lalaki at babae na naguusap tungkol sa layout ng kwarto para sa miting.
Paano nila aayusin ang mga mesa?
Ayusin natin ang mga mesa para sa miting bukas.
Sige. Dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa?
Hindi. May group session muna, kaya hatiin natin ang mga mesa sa apat na seksyon. Apat na tao ang uupo sa bawat grupo.
Ok. At maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa.
Salamat. At magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projektor bago magumpisa ang sesyon, kaya kailangan natin ng projektor dito.
O sige. At gagamit tayo ng whiteboard, hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen?
Hmm...eh kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen? Ilagay natin ito sa likod ng kwarto?
Ah oo nga.
At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang miting. Magdikit ka ng dalawang mesa at iayos mo sa apat na hilera.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

Comments

Hide