Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa isang dula.
Aling dalawang upuan ang kanyang nakuha?
Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko?
Gusto ko sanang bumili ng dalawang tiket para sa "King Lear" ng alas-singko y medya ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira?
Mayroon pang ilang upuan na natitira, pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng dalawang magkahiwalay na silya.
Ok, ayos lang sa amin.
Mayroon ba kayong mga partikular na pangangailangan?
Ah...mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo?
Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kaliwa, sa ikatlong upuan mula doon, ay ang isa pa naming libreng upuan.
Sa gilid? Ok, sige pakireserba ang upuang 'yon.
Agad din. Yung isa pa?
May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna?
Ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang ikatlong hilera.
Hindi ako sabik na matalsikan ng laway ng mga aktor kaya...
Medyo may kaliitan ang kuwartong ito, kaya sa palagay ko masisiyahan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid.
Talaga? Kung ganon, sige, kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda.
Aling dalawang upuan ang kanyang nakuha?
May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa isang dula.
Aling dalawang upuan ang kanyang nakuha?
Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko?
Gusto ko sanang bumili ng dalawang tiket para sa "King Lear" ng alas-singko y medya ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira?
Mayroon pang ilang upuan na natitira, pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng dalawang magkahiwalay na silya.
Ok, ayos lang sa amin.
Mayroon ba kayong mga partikular na pangangailangan?
Ah...mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo?
Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kaliwa, sa ikatlong upuan mula doon, ay ang isa pa naming libreng upuan.
Sa gilid? Ok, sige pakireserba ang upuang 'yon.
Agad din. Yung isa pa?
May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna?
Ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang ikatlong hilera.
Hindi ako sabik na matalsikan ng laway ng mga aktor kaya...
Medyo may kaliitan ang kuwartong ito, kaya sa palagay ko masisiyahan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid.
Talaga? Kung ganon, sige, kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

Comments

Hide