Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
May isang babaeng nakikipagusap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto.
Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure?
Napagdesisyunan namin na ilunsad ang bagong produkto sa ika-labinglima ng Oktubre, at gusto namin ialok sa'yo ang kontrata para sa paggawa ng brochure.
Maraming salamat. Ikinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa iskedyul? Kailan dapat nakahanda na ang lahat?
Kung isasaalang alang natin ang panahon para sa pagiimprenta, gusto sana namin na umpisahan na ang pagimprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto?
Ganito...gusto sana namin kayong padalhan ng tatlong opsyon ng disenyo para sa unang draft, at papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili niyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan niyo kami ng dalawang linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito.
Ah, ok. Siguro sapat na ang isang buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin niyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo.
Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat.
Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure?
May isang babaeng nakikipagusap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto.
Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure?
Napagdesisyunan namin na ilunsad ang bagong produkto sa ika-labinglima ng Oktubre, at gusto namin ialok sa'yo ang kontrata para sa paggawa ng brochure.
Maraming salamat. Ikinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa iskedyul? Kailan dapat nakahanda na ang lahat?
Kung isasaalang alang natin ang panahon para sa pagiimprenta, gusto sana namin na umpisahan na ang pagimprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto?
Ganito...gusto sana namin kayong padalhan ng tatlong opsyon ng disenyo para sa unang draft, at papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili niyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan niyo kami ng dalawang linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito.
Ah, ok. Siguro sapat na ang isang buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin niyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo.
Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

Comments

Hide