Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon.
Anong subscription ang kanyang pipiliin?
Magumpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nagaalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad nang umaga, at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi.
Ano ang mga oras para sa pang-umagang subscription?
Maaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula ala-sais hanggang alas-diyes ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maari nila itong gamitin mula ala-sais hanggang alas-onse ng gabi.
Naiintindihan ko, ibig sabihin maaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho.
Yung nga mismo. Ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas-nuebe hanggang alas-singko. Nagaalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin.
Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes, at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo?
Pasensya na pero hindi kami nagaalok ng ganoong klaseng subscription, ser.
Ok. Sa tingin ko naman hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Lingo kaya ito ang pipiliin kong subscription.
Anong subscription ang kanyang pipiliin?
May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon.
Anong subscription ang kanyang pipiliin?
Magumpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nagaalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad nang umaga, at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi.
Ano ang mga oras para sa pang-umagang subscription?
Maaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula ala-sais hanggang alas-diyes ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maari nila itong gamitin mula ala-sais hanggang alas-onse ng gabi.
Naiintindihan ko, ibig sabihin maaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho.
Yung nga mismo. Ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas-nuebe hanggang alas-singko. Nagaalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin.
Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes, at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo?
Pasensya na pero hindi kami nagaalok ng ganoong klaseng subscription, ser.
Ok. Sa tingin ko naman hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Lingo kaya ito ang pipiliin kong subscription.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

Comments

Hide