Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki at isang babae na nagpaplano ng magiging ruta ng kanilang paglilibot.
Sa aling pagkakasunud-sunod sila magiikot sa bayan?
Aling ruta ang kukunin natin bukas?
Gusto ko sanang pumunta sa museo, sa kastilyo, at sa obserbatoryo.
Gusto ko ring bumili ng mga pasalubong sa daan.
Bukas ang museo mula alas-otso hanggang ala-sais, ang kastilyo naman mula alas-nuebe hanggang alas-kuwatro. At ang obserbatoryo mukhang bukas mula alas-nuebe ng umaga hanggang alas-nuebe ng gabi.
May ispesyal na guided tour sa kastilyo dalawang beses sa isang araw, umpisa ng alas-dose ng tanghali at alas-dos. Gusto kong sumama sa isa sa mga yun.
Sa palagay ko dapat na ipa-book yun ng mas maaga. Pwede mo bang i-tsek sa Internet?
Oo. Ah, yung naguumpisa ng tanghali ay puno na. Ok lang ba sa iyo yung pang alas-dos?
Oo. Pwede tayong sumama doon matapos ang tanghalian.
Kung gayon saan tayo una pupunta...sa museo o sa obserbatoryo?
Gusto ko sana makita ang tanawing panggabi. Ano kaya kung manatili tayo sa kastilyo hanggang alas-kuwatro at pumunta sa obserbatoryo paglubog ng araw?
Magandang ideya. Okey, magtanghalian tayo sa restawran na nasa loob ng museo. Tapos makakapamili pa tayo ng pasalubong bago mag-umpisa ang tour sa kastilyo.
Sige, ito ang perperktong plano!
Sa aling pagkakasunud-sunod sila magiikot sa bayan?
May isang lalaki at isang babae na nagpaplano ng magiging ruta ng kanilang paglilibot.
Sa aling pagkakasunud-sunod sila magiikot sa bayan?
Aling ruta ang kukunin natin bukas?
Gusto ko sanang pumunta sa museo, sa kastilyo, at sa obserbatoryo.
Gusto ko ring bumili ng mga pasalubong sa daan.
Bukas ang museo mula alas-otso hanggang ala-sais, ang kastilyo naman mula alas-nuebe hanggang alas-kuwatro. At ang obserbatoryo mukhang bukas mula alas-nuebe ng umaga hanggang alas-nuebe ng gabi.
May ispesyal na guided tour sa kastilyo dalawang beses sa isang araw, umpisa ng alas-dose ng tanghali at alas-dos. Gusto kong sumama sa isa sa mga yun.
Sa palagay ko dapat na ipa-book yun ng mas maaga. Pwede mo bang i-tsek sa Internet?
Oo. Ah, yung naguumpisa ng tanghali ay puno na. Ok lang ba sa iyo yung pang alas-dos?
Oo. Pwede tayong sumama doon matapos ang tanghalian.
Kung gayon saan tayo una pupunta...sa museo o sa obserbatoryo?
Gusto ko sana makita ang tanawing panggabi. Ano kaya kung manatili tayo sa kastilyo hanggang alas-kuwatro at pumunta sa obserbatoryo paglubog ng araw?
Magandang ideya. Okey, magtanghalian tayo sa restawran na nasa loob ng museo. Tapos makakapamili pa tayo ng pasalubong bago mag-umpisa ang tour sa kastilyo.
Sige, ito ang perperktong plano!
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?