Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Filipino listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
May isang lalaki at isang babae na naguusap tungkol sa mga bangko.
Aling bangko ang pipiliin ng babae?
Nagiisip akong magbukas ng bagong akawnt sa bangko dahil maguumpisa ako ng part-time job. Aling bangko sa palagay mo ang mainam?
Ah, depende iyon sa kung ano ang hinahanap mo. Halimbawa, maraming branch at ATM ang parehong Bangko A at Bangko B para sa mas madaling paggawa ng mga transaksyon.
Pero may bayad sa Bangko A tuwing gagamitin ko ang kanilang ATM. Walang charge sa Bangko B sa paggamit ng ATM tuwing umaga mula Lunes hanggang Biyernes.
Ah naintindihan ko. Dahil pinaguusapan na natin ang mga bayad sa ATM, ang Bangko C ay laging libre, pero wala silang masyadong ATM.
Ah, pero sa totoo lang ayoko ng wala silang masyadong ATM...
Nga pala, ang Bangko D ang pinakamainam kung tungkol naman sa pinakamataas na rate ng interes.
Sila? Pero ang plano ko lang, gamitin ang akawnt na ito para lamang sa perang kikitain ko mula sa part-time job, hindi ko planong maglagay ng maraming pera dito.
Eh di ang dapat mong piliin ay ang bangkong maraming ATM at may mababang bayad.
Oo nga, maraming salamat para sa payo mo.
Aling bangko ang pipiliin ng babae?
May isang lalaki at isang babae na naguusap tungkol sa mga bangko.
Aling bangko ang pipiliin ng babae?
Nagiisip akong magbukas ng bagong akawnt sa bangko dahil maguumpisa ako ng part-time job. Aling bangko sa palagay mo ang mainam?
Ah, depende iyon sa kung ano ang hinahanap mo. Halimbawa, maraming branch at ATM ang parehong Bangko A at Bangko B para sa mas madaling paggawa ng mga transaksyon.
Pero may bayad sa Bangko A tuwing gagamitin ko ang kanilang ATM. Walang charge sa Bangko B sa paggamit ng ATM tuwing umaga mula Lunes hanggang Biyernes.
Ah naintindihan ko. Dahil pinaguusapan na natin ang mga bayad sa ATM, ang Bangko C ay laging libre, pero wala silang masyadong ATM.
Ah, pero sa totoo lang ayoko ng wala silang masyadong ATM...
Nga pala, ang Bangko D ang pinakamainam kung tungkol naman sa pinakamataas na rate ng interes.
Sila? Pero ang plano ko lang, gamitin ang akawnt na ito para lamang sa perang kikitain ko mula sa part-time job, hindi ko planong maglagay ng maraming pera dito.
Eh di ang dapat mong piliin ay ang bangkong maraming ATM at may mababang bayad.
Oo nga, maraming salamat para sa payo mo.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?