Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki na namimili ng insurance plan para sa kanyang pagbibiyahe.
Aling plan ang kanyang pipiliin?
Anong klaseng biyahe ang nais niyo ngayon?
Ang pangunahing dahilan ng aking pagbibiyahe ngayon ay scuba diving. Dahil magdadala ako ng sarili kong mga kagamitan, natatakot ako na baka manakaw ang mga ito habang nagbibiyahe ako.
Ah. Kasama sa plan na mayroon kami ang insurance para sa pagnanakaw. Pero dahil ang mga kagamitan para sa scuba diving ay isang partikular na tipo ng bagahe, pasok lamang iyon sa sakop ng plan A. O maari rin kayong magdagdag ng ispesyal na kontrata para sa mga kagamitan niyong pang scuba diving sa ibang mga plan.
Ang plan A ang pinakamahal hindi ba? Anong pagkakaiba ng plan B at C?
Ok, halimbawa, kung sakaling ma-ospital kayo sa ibang bansa, mabibigyan ng plan B ng tiket ng eroplano ang inyong pamilya para mabisita kayo. Hindi iyon maari sa plan C.
Ah ganoon pala. Kung magdadagdag ako ng ispesyal na kontrata para sa mga kagamitan kong pang scuba diving sa plan B o C, mas magiging mahal ba kaysa sa plan A?
Magiging mas mahal ang plan B kaysa sa A, ngunit mas mura pa rin ang plan C kaysa sa A.
Ok. Nga pala, may plan ba na mas mura pa kaysa sa plan C?
Mayroon kaming plan D, ngunit hindi nito sakop ang pagsagot sa gastos niyo sa accommodation kung sakaling makansela o ma-delay ang inyong lipad. Kaya hindi namin mairerekomenda ang plan na ito.
Ganoon ba? Sang-ayon ako na kailangan ko ng kasiguraduhan tungkol sa aking accommodation. Ngunit, sa palagay ko hindi ko kailangan ang insurance na sakop ang pagpunta ng aking pamilya kung sakaling magkasakit ako. Kaya ito na lang ang kukunin ko na may dagdag na ispesyal na kontrata.
Aling plan ang kanyang pipiliin?
May isang lalaki na namimili ng insurance plan para sa kanyang pagbibiyahe.
Aling plan ang kanyang pipiliin?
Anong klaseng biyahe ang nais niyo ngayon?
Ang pangunahing dahilan ng aking pagbibiyahe ngayon ay scuba diving. Dahil magdadala ako ng sarili kong mga kagamitan, natatakot ako na baka manakaw ang mga ito habang nagbibiyahe ako.
Ah. Kasama sa plan na mayroon kami ang insurance para sa pagnanakaw. Pero dahil ang mga kagamitan para sa scuba diving ay isang partikular na tipo ng bagahe, pasok lamang iyon sa sakop ng plan A. O maari rin kayong magdagdag ng ispesyal na kontrata para sa mga kagamitan niyong pang scuba diving sa ibang mga plan.
Ang plan A ang pinakamahal hindi ba? Anong pagkakaiba ng plan B at C?
Ok, halimbawa, kung sakaling ma-ospital kayo sa ibang bansa, mabibigyan ng plan B ng tiket ng eroplano ang inyong pamilya para mabisita kayo. Hindi iyon maari sa plan C.
Ah ganoon pala. Kung magdadagdag ako ng ispesyal na kontrata para sa mga kagamitan kong pang scuba diving sa plan B o C, mas magiging mahal ba kaysa sa plan A?
Magiging mas mahal ang plan B kaysa sa A, ngunit mas mura pa rin ang plan C kaysa sa A.
Ok. Nga pala, may plan ba na mas mura pa kaysa sa plan C?
Mayroon kaming plan D, ngunit hindi nito sakop ang pagsagot sa gastos niyo sa accommodation kung sakaling makansela o ma-delay ang inyong lipad. Kaya hindi namin mairerekomenda ang plan na ito.
Ganoon ba? Sang-ayon ako na kailangan ko ng kasiguraduhan tungkol sa aking accommodation. Ngunit, sa palagay ko hindi ko kailangan ang insurance na sakop ang pagpunta ng aking pamilya kung sakaling magkasakit ako. Kaya ito na lang ang kukunin ko na may dagdag na ispesyal na kontrata.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?