Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
May isang babae at taga-suplay na naguusap sa telepono
Ano ang unang kukunin ng babae?
Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan.
Ok, ano pong kailangan niyo?
Kailangan namin ng 1000 unit ng pulang sweater na small size, at 400 na unit na pulang medium size.
At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan.
Pula at berdeng sweater...sa totoo lang, paubos na ang ginagamit naming berdeng sinulid at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-suplay. Gagawin muna namin ang pulang sweater.
Hindi, hindi, hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater.
Ok...Sa palagay ko kakayanin naming gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan niyo?
Kailangan muna namin ng small size. Pasensya na sa biglaang pasabi, pero kailangan talaga namin ng inyong tulong.
Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater.
Ano ang unang kukunin ng babae?
May isang babae at taga-suplay na naguusap sa telepono
Ano ang unang kukunin ng babae?
Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan.
Ok, ano pong kailangan niyo?
Kailangan namin ng 1000 unit ng pulang sweater na small size, at 400 na unit na pulang medium size.
At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan.
Pula at berdeng sweater...sa totoo lang, paubos na ang ginagamit naming berdeng sinulid at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-suplay. Gagawin muna namin ang pulang sweater.
Hindi, hindi, hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater.
Ok...Sa palagay ko kakayanin naming gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan niyo?
Kailangan muna namin ng small size. Pasensya na sa biglaang pasabi, pero kailangan talaga namin ng inyong tulong.
Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

Comments

Hide