Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Filipino listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kompanya sa isang miting.
Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon?
Pakitignan ang handawt. Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kompanya sa loob ng tatlong taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwanang benta hanggang Oktubre ngayong taon. Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang tatlong taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ang chart sa kanan. Sunod, pakitignan ang chart sa kanan. Ipinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo.
Sang-ayon ako, ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya.
Oo, pero hindi maiiwasan ang ganitong pagsikad. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuuang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta.
Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon?
May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kompanya sa isang miting.
Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon?
Pakitignan ang handawt. Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kompanya sa loob ng tatlong taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwanang benta hanggang Oktubre ngayong taon. Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang tatlong taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ang chart sa kanan. Sunod, pakitignan ang chart sa kanan. Ipinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo.
Sang-ayon ako, ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya.
Oo, pero hindi maiiwasan ang ganitong pagsikad. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuuang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

Comments

Hide