Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Benedicto Cabrera
Si Benedicto Cabrera marahil ang pinaka-mabentang pintor sa Pilipinas sa ngayon. Natanggap niya ang parangal para sa Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas noong taong 2006 (Dalawang libo at anim) at siya'y pinaka-kilala para sa kanyang malulungkot na mga imahe ng mga basurero at ang paraan niya ng pagsasama ng kultura at kasaysayan sa kanyang sining.
Ipinanganak si Cabrera noong taong1942 (Isang libo siyam na raan at apatnapu’t dalawa) sa lungsod ng Malabon. Mayroon siyang walong mas nakatatandang kapatid, at una niyang natuklasan ang sining sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga kuya, na naging kilala bilang isang artist habang bata pa siya. Nag-aral si Cabrera sa Unibersidad ng Pilipinas, nag-eeksperimento sa maraming iba't ibang anyo ng sining, kabilang ang lahat mula sa pagkuha ng litrato hanggang sa pagkokrokis. Samantala, ipinagpatuloy niyang hasain ang kanyang mga kasanayan sa pagpipinta.
Pinakasalan niya si Caroline Kennedy, isang kilalang awtor na Briton, noong taong 1969 (Isang libo siyam na raan at animnapu’t siyam). Nanirahan sila sa London at nagkaroon ng tatlong anak. Sa loob ng 40 (apatnapung) taon na nanirahan siya sa London, naging kilala ngang artist si Cabrera at nagsimulang magkaroon ng mga eksibisyon sa mga galerya sa buong mundo. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1972 (Isang libo siyam na raan at pitumpu’t dalawa), sinasaludo bilang isa sa mga pinakamahahalagang impluwensya sa iba pang mga Pilipinong alagad ng sining. Gayunpaman, paglaon ng dalawang taon bumalik siya sa London dahil sa humihigpit na mga restriksyon na ipinapataw sa mga Pilipino habang nasa ilalim ng batas militar, na ideneklara ng Pilipinong diktador na si Ferdinand Marcos sa taon ng siya'y bumalik sa kanyang lupang tinubuan. Maraming mga eksperto ang naniniwala na ang kanyang mga karanasan sa panahon ng dalawang taong iyon noong siya'y bumalik sa Pilipinas ang nakaimpluwensiya sa kanya na gamitin ang kanyang sining upang magpahayag laban sa represyon at itaguyod ang kalayaan. Bumalik ulit siya kalaunan sa Pilipinas noong taong1985 (Isang libo siyam na raan at walumpu’t lima) matapos silang maghiwalay ni Kennedy.

Comments

Hide