Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Palawan
Ang Palawan ay kapwa isang isla at isang lalawigan sa Pilipinas. Kasama sa lalawigan ang Isla ng Palawan at ilang mas maliliit na mga pulo. Ang rehiyon ay lubhang popular sa mga turista dahil sa mga maputi at mabuhangin nitong mga dalampasigan at mabatong makikipot na look. Marami ding maaaring tuklasin malayo sa aplaya, kasama na ang ilang mga birheng kagubatan, mga bundok, mga mababang burol, mga kapatagan, at mga delta. Pinangalanan ng National Geographic Traveler bilang pinakamahusay na islang destinasyon ng Silangan at Timog-silangang Asya noong taong 2007(dalawang libo at pito), gayundin bilang isa sa ikalabintatlong pinakamahusay na mga isla sa mundo. Sa unang bahagi ng taong 1990 (isang libo siyam na raan at siyamnapu), ang isla ay nabigyan ng katayuan na Biosphere Reserve dahil naglalaman ito ng pinaka-magkakaibang populasyon ng mga uri ng hayop sa bansa.
Bukod sa magagandang mga dalampasigan, ang mga bisita sa Palawan ay may maraming iba pang mga lugar para tuklasin. Ang Calauit Game Preserve ay isang lugar upang pumunta para makakita ng ilan sa mga kakaiba at papawalang mga hayop ng Aprika at gayundin mismo ang Palawan. Ang Coron Reefs ay nagbibigay ng isang nakamangmanghang destinasyon para sa mga maninisid, at ang Reserbang Pandagat ng El Nido ay kasama ang ilang mga hardin ng higanteng kabibe. Pinangalanan ng UNESCO ang dalawang lokasyon sa Palawan sa listahan nito ng mga Pandaigdigang Pamanang Pook. Ang mga pook na ito ay ang Puerto Princesa Subterranean National Park at ang Tubbataha Reef Marine Park. Ang nauna ay isang ilog sa ilalim ng lupa sa isang napakalaking lugar ng limestone karst. Ang ikalawa ay isang atoll reef na siksik sa iba't ibang uri ng mga hayop ng karagatan. Isa pang lugar ng pansin para sa mga nagmamahal sa kalikasan ay ang Isla ng Ursula, na isang santuwaryo ng ibon at kanlungan ng mga maiilap na hayop.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Palawan

Ang Palawan ay kapwa isang isla at isang lalawigan sa Pilipinas.  Kasama sa lalawigan ang Isla ng Palawan at ilang mas maliliit na mga pulo.  Ang rehiyon ay lubhang popular sa mga turista dahil sa mga maputi at mabuhangin nitong mga dalampasigan at mabatong makikipot na look.  Marami ding maaaring tuklasin malayo sa aplaya, kasama na ang ilang mga birheng kagubatan, mga bundok, mga mababang burol, mga kapatagan, at mga delta.  Pinangalanan ng National Geographic Traveler bilang pinakamahusay na islang destinasyon ng Silangan at Timog-silangang Asya noong taong 2007(dalawang libo at pito), gayundin bilang isa sa ikalabintatlong pinakamahusay na mga isla sa mundo.  Sa unang bahagi ng  taong 1990 (isang libo siyam na raan at siyamnapu), ang isla ay nabigyan ng katayuan na Biosphere Reserve dahil naglalaman ito ng pinaka-magkakaibang populasyon ng mga uri ng hayop sa bansa.

 Bukod sa magagandang mga dalampasigan, ang mga bisita sa Palawan ay may maraming iba pang mga lugar para tuklasin.  Ang Calauit Game Preserve ay isang lugar upang pumunta para makakita ng ilan sa mga kakaiba at papawalang mga hayop ng Aprika at gayundin mismo ang Palawan.  Ang Coron Reefs ay nagbibigay ng isang nakamangmanghang destinasyon para sa mga maninisid, at ang Reserbang Pandagat ng El Nido ay kasama ang ilang mga hardin ng higanteng kabibe.  Pinangalanan ng UNESCO ang dalawang lokasyon sa Palawan sa listahan nito ng mga Pandaigdigang Pamanang Pook.  Ang mga pook na ito ay ang Puerto Princesa Subterranean National Park at ang Tubbataha Reef Marine Park.  Ang nauna ay isang ilog sa ilalim ng lupa sa isang napakalaking lugar ng limestone karst.  Ang ikalawa ay isang atoll reef na siksik sa iba't ibang uri ng mga hayop ng karagatan.  Isa pang lugar ng pansin para sa mga nagmamahal sa kalikasan ay ang Isla ng Ursula, na isang santuwaryo ng ibon at kanlungan ng mga maiilap na hayop.