Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Metro Angeles
Ang Angeles ay nasa Lalawigan ng Pampanga sa Pilipinas. Kabilang sa metro area ang Lungsod ng Angeles at ang Clark Special Economic Zone, na dating base militar ng Estados Unidos na ginamit noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig at Vietnam War.
Ang Mount Pinatubo ay matatagpuan din sa Metro Angeles area. Ang bulkan ay sumikat sa balita noong 1991 nang nagkaroon ng mapaminsalang pagsabog na wumasak sa rehiyon. Libo-libong residente ng metro Angeles ang inilikas dahil sa pagsabog na iyon, na siyang pinakamalaki na talagang nakaapekto sa isang lugar na may malaking populasyon. Ang pagsabog din ng Mount Pinatubo noong 1991 ay ang pangalawang pinakamalaki sa ikadalawampung siglo. Ang pagkawasak ay napakatindi kaya tumagal ng halos dalawang taon bago talagang nagsimula ang pangunahing paglilinis ng abo galing sa bulkan. Ang pagsabog din ang lubhang nagpahinto sa presensyang Amerikano sa Clark Air Base dahil ang militar ng Estados Unidos ay lumikas at hindi na bumalik.
May ilang mahahalagang makasaysayang lugar sa Metro Angeles area, tulad ng Salakot Arch, na marahil ay ang pinakakilalang palatandaan sa Angeles. Ang arko ay itinayo upang alalahanin ang isang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, na naglagay sa pamahalaang Pilipino sa ilalim ng mga base militar na matatagpuan sa bansa.
Ang isa pang pangunahing palatandaan sa rehiyon ay ang Lily Hill, na isang himpilan na ginamit upang pagmasdan ang paggalaw ng puwersang militar ng Hapon sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang Founder's Residence ang pinakalumang gusali sa lugar, at ito ay itanayo ng tagapagtatag ng Angeles.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Metro Angeles

Ang Angeles ay nasa Lalawigan ng Pampanga sa Pilipinas. Kabilang sa metro area ang Lungsod ng Angeles at ang Clark Special Economic Zone, na dating base militar ng Estados Unidos na ginamit noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig at Vietnam War.
Ang Mount Pinatubo ay matatagpuan din sa metro Angeles area. Ang bulkan ay sumikat sa balita noong 1991 nang nagkaroon ng mapaminsalang pagsabog na wumasak sa rehiyon.  Libo-libong residente ng metro Angeles ang inilikas dahil sa pagsabog na iyon, na siyang pinakamalaki na talagang nakaapekto sa isang lugar na may malaking populasyon. Ang pagsabog din ng Mount Pinatubo noong 1991 ay ang pangalawang pinakamalaki sa ikadalawampung siglo. Ang pagkawasak ay napakatindi kaya tumagal ng halos dalawang taon bago talagang nagsimula ang pangunahing paglilinis ng abo galing sa bulkan. Ang pagsabog din ang lubhang nagpahinto sa presensyang Amerikano sa Clark Air Base dahil ang militar ng Estados Unidos ay lumikas at hindi na bumalik.
May ilang mahahalagang makasaysayang lugar sa metro Angeles area, tulad ng Salakot Arch, na marahil ay ang pinakakilalang palatandaan sa Angeles. Ang arko ay itinayo upang alalahanin ang isang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, na naglagay sa pamahalaang Pilipino sa ilalim ng mga base militar na matatagpuan sa bansa.
Ang isa pang pangunahing palatandaan sa rehiyon ay ang Lily Hill, na isang himpilan na ginamit upang pagmasdan ang paggalaw ng puwersang militar ng Hapon sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang Founder's Residence ang pinakalumang gusali sa lugar, at ito ay itanayo ng tagapagtatag ng Angeles.