Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ang Talon ng Pagsanjan
Ang Talon ng Pagsanjan, kilala ng mga lokal na tao doon bilang Talon ng Magdapio, ay isang pangunahing destinasyon ng mga turista sa Pilipinas. Ang mga bisita ay karaniwang pumupunta doon para sa white water rafting dahil ang bahagi ng ilog kung saan mabilis ang agos ng tubig ay ilan sa pinakamapangahas sa mundo. Ang mga bisita ay pwedeng mamili sa dalawang mga paraan ng pagtuklas sa talon - sa pamamagitan ng bangka o sa pamamagitan ng hagdanan.
Sa mga gusto namang dumaan sa mabilis na agos ng tubig, maaring sumakay sa isang balingkinitang bangka pababa ng talon, na daraan papunta sa makikitid ng mga lambak na lagpas sa 100 talampakan sa ibabaw ng lupa. Dalawang mga patnubay ang maghahawak ng bangka para sa mga manlalakbay, kaya hindi mo kailangang maging isang may karanasang taga-balsa upang makontrol ang mabilis na tubig. Gayunpaman, inirerekomenda ng mga may karanasang taga-balsa na nasubukan na ang paglalakbay dito na magsuot ng helmet dahil may ilang masikip na lugar kung saan maaring tumama ang iyong ulo sa mga bato. Ang lokal na pamahalaan ang namamahala sa mga pagsakay sa bangka at hindi nila kasalukuyang hinihiling sa mga bisita na magsuot ng helmet. Isa ding magandang ideya para sa mga bisita na protektahan ang kanilang mga ulo mula sa mga manlolokong unggoy na naglalambitin sa itaas at minsa'y nambabato ng mga bagay sa dumadaang mga bangka sa baba. Pinapayuhan din na magdala ng plastic bag na pamprotekta para sa mga kamera at iba pang electronics.
Ang mga taong hindi itinuturing ang sarili na tipong mahilig sa pagbabalsa ay maaring pumunta sa lugar ng talon sa pamamagitan ng pag-akyat pababa ng isang hagdan. Ang sistema ng hagdan ay isang rapelling system, kung kaya ito'y hindi din para sa mga mahihina ang loob.
Ang Talon ng Pagsanjan ay protektadong bahagi ng Pagsanjan Gorge National Park, na nakahiga sa humigi't kumulang isang daan at apatnapung hektaryang lupain. Ang rehiyon ay idineklara na isang Pambansang Parke noong 1939.

Comments

Hide