Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Semana Santa sa Pilipinas
Ang karamihan ng mga Pilipino ay Romano Katoliko, kaya ang Semana Santa sa Pilipinas ay may malaking kahalagahan. Halos lahat ng mga pagdiriwang ay idinaraos sa apat na mga araw na nagsisimula sa Banal na Huwebes, kilala din bilang Huwebes Santo, at dumadaan sa Pasko ng Pagkabuhay, bagaman ang Semana Santa ay nagsisimula sa Linggo ng Palaspas, ang linggo bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Ang mga Pilipino ay nagdadala ng mga palaspas sa kanilang mga pari upang ipabasbas ang mga ito, at pagkatapos sa Lunes Santo, sinisimulan nila ang pagpapasyon ng kwento ng buhay at kamatayan ni Kristo. Ang pagpapasyon ay tumatagal ng dalawang araw.
Sa ilang bahagi ng bansa, kabilang sa mga pagdiriwang ang pagsasabuhay ng Pagpapakasakit ni Kristo sa Krus sa Miyerkules ng gabi, ang gabi bago ang Huwebes Santo. Sa mga napakasukdulang halimbawa, ang mga kalahok ay pinipenitensya ang sarili bilang bahagi ng kaganapan. Ang mga iba naman ay ipinapapako ang sarili sa krus bilang tanda ng kanilang pagsisisi ng mga kasalanan.
Halos lahat ng mga negosyo ay nagsasara sa Huwebes at nagbubukas muli sa Sabado de Gloria, na siyang araw ng ang katawan ni Hesus ay hinimlay sa libingan. Sa Huwebes din, maraming mga tao ang bumibisita sa iba't ibang mga simbahan sa kanilang lugar upang magdasal sa Mga Istasyon ng Krus. Sa karagdagan, ang Huwebes ang huling misa bago ang Pasko ng Pagkabuhay, at ang paghuhugas ni Hesus ng paa ng kanyang mga disipulo ay isinasabuhay. Ang mga elemento ng Eucharist ay dinadala sa Altar ng Katahimikan, kung saan sila'y namamalagi hanggang sa sumunod na araw, ang Biyernes Santo.
Karaniwan ding may mga pagsasahimpapawid sa radyo at telebisyon na regular na tumitigil sa panahon ng Semana Santa upang ang mga prodyuser ay maaring maglagay ng mas taimtim na pagpapalabas bilang respeto para sa kung ano ang kahulugan ng pista. Sa ganap na alas tres ng hapon sa Biyernes Santo, marami sa kanila ang nawawala sa ere bilang tanda ng respeto. Lahat ng ingay ay matinding ipinagbabawal sa alas tres ng Biyernes Santo dahil pinaniniwalaan ng maraming mga tao na sa ito ang oras ng pagkamatay si Kristo.
Ang umaga ng Pasko ng Pagkabuhay ay isang masayang pagdiriwang na minamarkahan ng prusisyon ng mga imahen ni Maria at Jose na nagsasalubong sa mga kalsada, na nagiging tanda ng kanilang muling pagsasama pagtapos ng muling pagkabuhay ni Hesus.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Semana Santa sa Pilipinas

Ang karamihan ng mga Pilipino ay Romano Katoliko, kaya ang Semana Santa sa Pilipinas ay may malaking kahalagahan. Halos lahat ng mga pagdiriwang ay idinaraos sa apat na mga araw na nagsisimula sa Banal na Huwebes, kilala din bilang Huwebes Santo, at dumadaan sa Pasko ng Pagkabuhay, bagaman ang Semana Santa ay nagsisimula sa Linggo ng Palaspas, ang linggo bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Ang mga Pilipino ay nagdadala ng mga palaspas sa kanilang mga pari upang ipabasbas ang mga ito, at pagkatapos sa Lunes Santo, sinisimulan nila ang pagpapasyon ng kwento ng buhay at kamatayan ni Kristo. Ang pagpapasyon ay tumatagal ng dalawang araw.
Sa ilang bahagi ng bansa, kabilang sa mga pagdiriwang ang pagsasabuhay ng Pagpapakasakit ni Kristo sa Krus sa Miyerkules ng gabi, ang gabi bago ang Huwebes Santo. Sa mga napakasukdulang halimbawa, ang mga kalahok ay pinipenitensya ang sarili bilang bahagi ng kaganapan. Ang mga iba naman ay ipinapapako ang sarili sa krus bilang tanda ng kanilang pagsisisi ng mga kasalanan.
Halos lahat ng mga negosyo ay nagsasara sa Huwebes at nagbubukas muli sa Sabado de Gloria, na siyang araw ng ang katawan ni Hesus ay hinimlay sa libingan. Sa Huwebes din, maraming mga tao ang bumibisita sa iba't ibang mga simbahan sa kanilang lugar upang magdasal sa Mga Istasyon ng Krus. Sa karagdagan, ang Huwebes ang huling misa bago ang Pasko ng Pagkabuhay, at ang paghuhugas ni Hesus ng paa ng kanyang mga disipulo ay isinasabuhay. Ang mga elemento ng Eucharist ay dinadala sa Altar ng Katahimikan, kung saan sila'y namamalagi hanggang sa sumunod na araw, ang Biyernes Santo.
Karaniwan ding may mga pagsasahimpapawid sa radyo at telebisyon na regular na tumitigil sa panahon ng Semana Santa upang ang mga prodyuser ay maaring maglagay ng mas taimtim na pagpapalabas bilang respeto para sa kung ano ang kahulugan ng pista. Sa ganap na alas tres ng hapon sa Biyernes Santo, marami sa kanila ang nawawala sa ere bilang tanda ng respeto. Lahat ng ingay ay matinding ipinagbabawal sa alas tres ng Biyernes Santo dahil pinaniniwalaan ng maraming mga tao na sa ito ang oras ng pagkamatay si Kristo.
Ang umaga ng Pasko ng Pagkabuhay ay isang masayang pagdiriwang na minamarkahan ng prusisyon ng mga imahen ni Maria at Jose na nagsasalubong sa mga kalsada, na nagiging tanda ng kanilang muling pagsasama pagtapos ng muling pagkabuhay ni Hesus.