Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ang Huling Araw ng Taon
Ang Bisperas ng Bagong Taon, tinatawag sa Pilipinas bilang ang Huling Araw ng Taon, ay isang pista opisyal kung kailan may araw ng pahinga sa trabaho ang mga Pilipino. Ito ay pumapatak ng tuluyan sa pagitan ng dalawang iba pang mahahalagang pistang Pilipino - Araw ng Bagong Taon at Araw ng Kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Ang Pilipinas ay hindi pangkaraniwan dahil kinikilala nito ang Huling Araw ng Taon bilang isang opisyal na araw ng pahinga sa trabaho.
Ang pista ay pangkalahatang ginugugol kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang pagpipyesta ay karaniwang isang tagapagtaguyod ng pagdiriwang. Ang pyesta ay tinatawag na Medianoche, na Espanyol para sa "hatinggabi". Ang lechon ay ang karaniwang centerpiece, at iba pang pagkain kabilang ang pancit, barbeque, at hamon.
Maraming mga Pilipino ang nagsusuot ng damit na may polka dots at iba pang mga pabilog na mga disenyo sa kanila, na bahagi ng paniniwala na ang mga bilog ay magdadala ng kayamanan at magandang kapalaran. Ang mga bilog ay isinasama din sa iba pang mga bahagi ng mga kasiyahan, tulad ng paghahagis ng barya, na parang umaakit ng kayamanan kapag ito ay ginawa ng wasto sa hatinggabi. Ang mga prutas na pabilog ay inihahain rin, at maraming mga tao ang nagdadala ng kaserola na puno ng barya, inaalog ang mga barya sa kanilang paglalakad sa buong bahay. Ang mga gustong maging matangkad ay tumatalon ng kasing taas ng kanilang makakaya sa pag-asang tumangkad sa susunod na taon. Sila rin ay bumubusina, nagsisindi ng mga paputok, at kinakalampag ang kanilang mga kasangkapan sa pagluluto nang sabay-sabay upang takutin ang mga masasamang espiritu.
Ang matitingkad na mga kulay ay isa ding pangunahing sangkap ng mga pagdiriwang ng Huling Araw, ipinapakita na ang mga tagapagsuot ay nasasabik at nakahanda para sa darating na taon.

Comments

Hide