Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Words and Phrases for Talking About Injuries

Words and Phrases for Talking About Injuries

Mga Salita at Parirala Tungkol sa mga Pinsala
20 Words 0 Comments
injure
sugatan (v)
injure
Nasugatan ko ang aking paa.
I injured my foot.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
rash
pantal (n)
rash
Siya ay may pantal.
He has a rash.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
fracture
bali (n)
fracture
bleed
nagdurugo (v)
bleed
scratch
gasgas (n)
scratch
bite
kagat (n)
bite
My shoulder is dislocated.
May bali ang balikat ko.
My shoulder is dislocated.
I have painful blisters on my foot.
Mayroon akong masakit na paltos sa aking paa.
I have painful blisters on my foot.
bruise
pasa (n)
bruise
concussion
pagkabagok (n)
concussion
black eye
pasa sa mata
black eye
I have a sunburn.
Mayroon akong sunburn.
I have a sunburn.
I cut myself while cooking.
Nahiwa ako habang nagluluto.
I cut myself while cooking.
scrape
kalmutin (v)
scrape
There is a strange lump on my neck.
May isang kakaibang bukol sa aking leeg.
There is a strange lump on my neck.
My knee is swollen.
Ang aking tuhod ay namamaga.
My knee is swollen.
I think I sprained my ankle.
Tingin ko napilayan ko ang aking bukung-bukong.
I think I sprained my ankle.
There is a large splinter in my palm.
May isang malaking salubsob sa aking palad.
There is a large splinter in my palm.
wound
sugat (n)
wound
I was stung by a bee.
Kinagat ako ng bubuyog.
I was stung by a bee.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.