Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Isa itong magandang lenggwahe!
(s)
It's a beautiful language!
Galing ang aking pamilya sa lugar kung saan sinasalita ang lenggwahe.
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
Mahal ko ang kultura at ang mga taong nagsasalita ng lenggwahe.
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
Gusto ko lang talagang natututo ng mga lenggwahe!
(s)
I just love learning languages!
Nagagamit ko ang lenggwahe sa aking trabaho.
(s)
The language is useful for my job.
Nakatira ako sa isang bansang sinasalita ang lenggwahe.
(s)
I live in a country that speaks the language.
Gusto kong buksan ang aking isipan at maging mas internasyonal.
(s)
I want to open my mind and become more international.
Nais kong maintindihan ang mga paborito kong kanta, pelikula at palabas sa TV.
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Mahilig akong magbiyahe!
(s)
I love traveling!
Mahalaga itong bahagi ng aking relihiyon.
(s)
It's an important part of my religion.
Parte ito ng pagaaral ko sa unibersidad.
(s)
It's part of my university studies.
Ito ay aking libangan.
(s)
It's my hobby.
Nakatira ako malapit sa bansang nagsasalita ng lenggwaheng iyon.
(s)
I live next to a country speaking that language.
Nagaaral ako ng lenggwahe para mapahanga ang isang tao.
(s)
I am learning the language to impress someone.
Gusto kong makipagusap sa pamilya ng aking mahal sa buhay.
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
0 Comments
Top