Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists What Is Your Language Learning Goal for the Month?

What Is Your Language Learning Goal for the Month?

Ano ang iyong goal para sa pag-aaral ng lenggwahe para sa buwan na ito?
10 Words 1 Comment
I'll finish Survival Phrases series on FilipinoPod101.com by listening to two lesson a day.
Tatapusin ko ang Survival Phrases Series sa FIlipinoPod101.com sa pamamagitan ng pakikinig sa dalawang aralin bawat araw.
I'll finish Survival Phrases series on FilipinoPod101.com by listening to two lesson a day.
I'll finish reading one Filipino book by reading 10 pages a day.
Tatapusin ko ang isang libro sa Filipino sa pamamagitan ng pagbabasa ng sampung pahina bawat araw.
I'll finish reading one Filipino book by reading 10 pages a day.
I'll pass my Filipino test.
Ipapasa ko ang aking eksam sa Filipino.
I'll pass my Filipino test.
I'll fully understand one Filipino movie by watching it every day.
Maiintindihan ko ng buo ang isang pelikulang Filipino sa pamamagitan ng panunood nito araw-araw.
I'll fully understand one Filipino movie by watching it every day.
I'll give a 3 minute introductory speech in Filipino to my Filipino friends.
Magbibigay ako ng tatlong-minutong introduksyon sa Filipino sa aking mga kaibigang Filipino.
I'll give a 3 minute introductory speech in Filipino to my Filipino friends.
I'll memorize 5 Filipino songs.
Magkakabisa ako ng limang kantang Filipino.
I'll memorize 5 Filipino songs.
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on FilipinoPod101.com.
Magkakabisa ako ng tatlong daan at limampung salita gamit ang Flashcards sa FilipinoPod101.com
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on FilipinoPod101.com.
I'll write 10 postcards in Filipino to my Filipino friends.
Magsusulat ako ng sampung postcard sa Filipino para sa aking mga kaibigang Filipino.
I'll write 10 postcards in Filipino to my Filipino friends.
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
Magmamaster ako ng isang daan at limampung salita sa pamamagitan ng pagkakabisa ng limang salita bawat araw.
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
I'll learn how to talk about past, present and future events.
Matututo akong magsalita tungkol sa mga pangyayari sa nakaraan, kasalakuyan at sa hinaharap.
I'll learn how to talk about past, present and future events.
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Friday at 4:07 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! 40% of our listeners chose memorizing 5 Filipino songs. Do you agree with this result? Whatโ€™s YOUR Filipino goal for this month? Let us know in Filipino!