Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Vocabulary Essential For Talking About Dental Care

Vocabulary Essential For Talking About Dental Care

Mahahalagang Salita para sa Pakikipag-usap Tungkol sa Pag-aalaga ng Ngipin
20 Words 0 Comments
dentist
dentista (n)
dentist
magpatingin sa isang dentista
see a dentist
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
cavity
sirang ipin
cavity
Ako ay walang sirang ipin, ngunit ang nakababata kong kapatid na babae ay mayroong apat.
I don't have any cavities, but my younger sister has four.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
inflammation
pamamaga (n)
inflammation
braces
braces (n)
braces
filling
pasta (n)
filling
gum disease
sakit sa gilagid
gum disease
drill a tooth
mag-drill ng ngipin
drill a tooth
fill a cavity
pastahan (v)
fill a cavity
pull a tooth
bunutin ang ngipin
pull a tooth
anesthesia
pamamanhid (n)
anesthesia
consultation
konsultasyon (n)
consultation
wisdom teeth
wisdom teeth (n)
wisdom teeth
orthodontics
orthodontics (n)
orthodontics
denture
pustiso (n)
denture
crown
crown (n)
crown
correction
correction (n)
correction
I'd like a check-up.
Gusto ko ng check-up.
I'd like a check-up.
I've got toothache.
Masakit ang ngipin ko.
I've got toothache.
My tooth is chipped.
Nabasag ang ngipin ko.
My tooth is chipped.
One of my fillings has come out.
Natanggal ang isa sa mga pasta ko.
One of my fillings has come out.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.