Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Useful Phrases for Talking to Your Doctor

Useful Phrases for Talking to Your Doctor

Mga Kapaki-pakinabang na Parirala para sa Pakikipag-usap sa Iyong Doktor
20 Words 0 Comments
I have an appointment for today.
Mayroon akong appointment ngayon.
I have an appointment for today.
How are you feeling today?
Ano ang nararamdaman mo ngayon?
How are you feeling today?
Not very well.
Medyo hindi maganda.
Not very well.
I think I sprained my left ankle.
Sa palagay ko napilayan ko ang aking kaliwang bukung-bukong.
I think I sprained my left ankle.
I feel a sharp pain in my right knee.
Nakararamdam ako ng matinding sakit sa aking kanang tuhod.
I feel a sharp pain in my right knee.
My knee is aching.
Masakit ang tuhod ko.
My knee is aching.
My throat hurts a little.
Medyo masakit ang aking lalamunan.
My throat hurts a little.
I have a terrible stomachache.
Napakasakit ng aking tiyan.
I have a terrible stomachache.
I've lost my appetite.
Wala akong ganang kumain.
I've lost my appetite.
I have a rash on my arm.
Mayroon akong pantal sa aking braso.
I have a rash on my arm.
Do you have a cough?
Mayroon ka bang ubo?
Do you have a cough?
I get tired very quickly.
Mabilis akong mapagod.
I get tired very quickly.
Does it hurt when I press here?
Masakit ba kapag pinindot ko dito?
Does it hurt when I press here?
Take this medicine and rest.
Inumin mo itong gamot at magpahinga.
Take this medicine and rest.
You might need surgery.
Maaaring kailanganin mo ang operasyon.
You might need surgery.
I need a medical certificate.
Kailangan ko ng medical certificate.
I need a medical certificate.
I'd like to get a second opinion.
Gusto kong kumuha ng pangalawang opinyon.
I'd like to get a second opinion.
That's a relief!
Mabuti naman!
That's a relief!
Please come back next week for a check up.
Mangyaring bumalik ka sa susunod na linggo para sa isang check up.
Please come back next week for a check up.
Thank you, I will confirm the date of my visit.
Salamat, kukumpirmahin ko ang petsa ng aking pagpunta.
Thank you, I will confirm the date of my visit.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.