Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top Excuses People Use to Put Off Learning Filipino
12 words
Word Image
Top Excuses People Use to Put Off Learning Filipino
12 words
Wala akong sapat na panahon.
(s)
I do not have enough time.
Hindi ko kayang magbayad para sa isang language course.
(s)
I cannot afford to pay for a language course.
Wala akong kakilala na maaaring pagsanayan ng wikang ito.
(s)
I do not have anyone to practice the language with.
Masyado na akong matanda para mag-aral ng bagong wika.
(s)
I am too old to learn a new language.
Nalaman kong hindi pala ako magaling sa mga wika.
(s)
I realized I am not good at languages anyway.
Masyado akong mahiyain para magsalita gamit ang wikang ito.
(s)
I am too shy to speak the language.
Takot akong subukang makipag-usap dahil napaka-dami kong nagagawang pagkakamali.
(s)
I am afraid to try to communicate because I make too many mistakes.
Hindi ko pa nahahanap ang pinakamahusay na paraan ng pag-aaral.
(s)
I have not found the best learning technique yet.
Ang lahat ay nagsasalita ng English, bakit pa ako mag-aabala?
(s)
Everyone speaks English, so why bother?
Sigurado akong hindi ako makapagsasalita ng may tamang pagbigkas.
(s)
I am sure I will never be able to speak with proper pronunciation.
Sinubukan kong mag-aral noon, pero ngayon huminto na ako.
(s)
I tried to learn it before, but now I am stuck.
Mahina ako sa pagkakabisado.
(s)
I have a bad memory.
0 Comments
Top