Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Top Excuses People Use to Put Off Learning Filipino

Top Excuses People Use to Put Off Learning Filipino

Mga Pangunahing Dahilan na Ginagamit ng mga Tao upang Iwasan ang Pag-aaral ng Filipino
12 Words 5 Comments
I do not have enough time.
Wala akong sapat na panahon.
I do not have enough time.
I cannot afford to pay for a language course.
Hindi ko kayang magbayad para sa isang language course.
I cannot afford to pay for a language course.
I do not have anyone to practice the language with.
Wala akong kakilala na maaaring pagsanayan ng wikang ito.
I do not have anyone to practice the language with.
I am too old to learn a new language.
Masyado na akong matanda para mag-aral ng bagong wika.
I am too old to learn a new language.
I realized I am not good at languages anyway.
Nalaman kong hindi pala ako magaling sa mga wika.
I realized I am not good at languages anyway.
I am too shy to speak the language.
Masyado akong mahiyain para magsalita gamit ang wikang ito.
I am too shy to speak the language.
I am afraid to try to communicate because I make too many mistakes.
Takot akong subukang makipag-usap dahil napaka-dami kong nagagawang pagkakamali.
I am afraid to try to communicate because I make too many mistakes.
I have not found the best learning technique yet.
Hindi ko pa nahahanap ang pinakamahusay na paraan ng pag-aaral.
I have not found the best learning technique yet.
Everyone speaks English, so why bother?
Ang lahat ay nagsasalita ng English, bakit pa ako mag-aabala?
Everyone speaks English, so why bother?
I am sure I will never be able to speak with proper pronunciation.
Sigurado akong hindi ako makapagsasalita ng may tamang pagbigkas.
I am sure I will never be able to speak with proper pronunciation.
I tried to learn it before, but now I am stuck.
Sinubukan kong mag-aral noon, pero ngayon huminto na ako.
I tried to learn it before, but now I am stuck.
I have a bad memory.
Mahina ako sa pagkakabisado.
I have a bad memory.
None of our words match your filter
5 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

FilipinoPod101.comVerified
Friday at 9:47 am
Your comment is awaiting moderation.

Here are the 15 ways to start learning now: Click here to download the PDF Master Checklist.

FilipinoPod101.com
Monday at 10:28 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Julia,


I hope you study well and have fun doing it! If you ever have any questions, feel free to leave us a comment! Salamat!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

FilipinoPod101.com
Monday at 10:27 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Oliver,


Sana ay mahanap mo ito dito! There are many tools to learn from our site and I hope you find the tools that will suit your study style best! If you ever have any questions, feel free to leave us a comment!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

Julia Mendez
Sunday at 3:31 am
Your comment is awaiting moderation.

Hindi pa ako seriososa pagaaral ng tagalong, kaya pala hindi ako confident magsalita

oliver
Saturday at 10:00 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hindi ko pa nahahanap ang pinakamahusay na paraan ng pag-aaral.