Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Top 11 Quotes about Success

Top 11 Quotes about Success

Labing-isang Quote Tungkol sa Pagtatagumpay
11 Words 3 Comments
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Hindi pinal ang tagumpay, hindi nakamamatay ang pagkabigo: ang tapang na magpatuloy ang tunay na mahalaga.
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Ang simula ay ang pagtatagpo; pag-unlad naman ang pananatling magkasama; at tagumpay ang paggawa ng magkasama.
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Laging maging ang iyong sarili, ipahayag ang iyong sarili, magtiwala sa iyong sarili, huwag lumabas at maghanap ng matagumpay na personalidad at gayahin ito.
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Walang kapantay na kombinasyon ang pasensya, pagtitiya at pawis.
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Upang magtagumpay sa buhay, kailangan mo ang dalawang bagay: kamangmangan at pagtitiwala.
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Huwag maghangad ng tagumpay kung ito ang hinahangad mo; gawin mo lamang ang gusto at pinaniniwalaan mo, at natural itong darating sa iyo.
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Makailang ulit akong nabigo sa buhay ko, at iyon ang dahilan kung bakit ako nagtagumpay.
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Hindi ko sinusukat ang tagumpay ng isang tao sa kung gaano kataas ang kanyang naaakyat, kung hindi gaano, kung hindi kagaano kataas ang kanyang pagbalik sa panahong mahulog siya sa ibaba.
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Ang tagumpay ay pinakamatamis para sa mga taong hindi kailanman nagtagumpay.
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Ang laki ng iyong tagumpay ay sinusukat sa tindi ng iyong pagnanais; sa taas ng iyong pangarap; at kung paano mo tinatanggap ang pagkabigo.
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
Ang isang matagumpay na tao ay isang taong kayang magbuo ng matatag na pundasyon gamit ang mga batong ipinukol sa kanya ng iba.
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
FilipinoPod101.com
Monday at 12:39 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! Whatโ€™s your favorite quote? Let us know in Filipino!

user profile picture
Team FilipinoPod101.com
Sunday at 5:58 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi lvprasad nara,


Thank you for your comment! :) if you ever have any questions, feel free to ask!

Salamat!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

user profile picture
lvprasad nara
Tuesday at 3:17 pm
Your comment is awaiting moderation.

:sunglasses::heart::thumbsup: