Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking About Your Plans
15 words
Word Image
Talking About Your Plans
15 words
Anon bang gagawin mo sa Sabado at Linggo?
(e)
What are you doing this weekend?
Maglalakbay ako ngayong katapusan ng linggo.
(s)
I am traveling this weekend.
Nagpaplano akong manatili sa bahay.
(s)
I am planning to stay at home.
Abala ako ngayong linggo.
(s)
This week I am busy.
Libre ako bukas.
(s)
I am free tomorrow.
Maaari ba nating i-reschedule ito?
(s)
Can we reschedule this?
Magkakaroon ako nang sapat na oras pagtatapos ng buwan.
(s)
I will have enough time at the end of the month.
Kailan ang pinakamagandang oras na nababagay sayo?
(s)
When is the best time that suits you?
Libre ako tuwing gabi.
(s)
I am available every evening.
Kailangan kong planuhin ito nang maaga.
(s)
I need to plan this well in advance.
Ayos lang ba ang petsa na ito sayo?
(s)
Is this date OK with you?
Libre ka ba sa araw na iyon?
(s)
Are you available on that day?
Maaari ba nating gawin ito sa lalong madaling panahon?
(s)
Can we do it as soon as possible?
Kailangan nating humanap ng iba pang petsa.
(s)
We need to find another date.
Hindi ko yan magagawa sa araw na iyon.
(s)
I cannot do it on that day.
0 Comments
Top