Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Simple Strategies for Learning Comfortably at Home

Simple Strategies for Learning Comfortably at Home

Mga Simpleng Paraan nang Maginhawang Pag-aaral sa Tahanan
21 Words 0 Comments
Read sentences out loud until you master them.
Basahin ang mga pangungusap nang malakas hanggang sa makabisado ito.
Read sentences out loud until you master them.
Record your voice and compare your pronunciation to native speakers.
I-record ang iyong boses at ihambing ang iyong pagbigkas sa mga lokal.
Record your voice and compare your pronunciation to native speakers.
Create vocabulary stickers and put them on various objects at home.
Lumikha ng mga bokabularyo na sticker at ilagay ang mga ito sa iba't-ibang mga bagay sa bahay.
Create vocabulary stickers and put them on various objects at home.
Study with an online tutor.
Mag-aral na may tagapagturo online.
Study with an online tutor.
Keep a diary in the language you're learning.
Magtabi ng isang talaarawan sa wikang iyong pinag-aaralan.
Keep a diary in the language you're learning.
Say every action you make in the  language you're learning out loud.
Sabihin ang bawat kilos na ginawa mo sa wikang pinag-aaralan nang malakas.
Say every action you make in the language you're learning out loud.
Write down the vocabulary and phrases you hear on TV.
Isulat ang bokabularyo at mga pariralang naririnig mo sa TV
Write down the vocabulary and phrases you hear on TV.
Look up the Word of the Day on your phone.
Tignan ang Word of the Day sa iyong cellphone.
Look up the Word of the Day on your phone.
Sing songs in the language you're learning.
Kumanta ng mga kanta sa wikang iyong pinag-aaralan.
Sing songs in the language you're learning.
Incorporate your language learning into your other hobbies.
Isama ang iyong pag-aaral ng wika sa iba mo pang mga libangan.
Incorporate your language learning into your other hobbies.
Listen to podcasts in the target language.
Makinig ng mga podcast tungkol sa target na wika.
Listen to podcasts in the target language.
Watch TV shows in the language you're learning.
Manood ng mga palabas sa TV sa wika na iyong pinag-aaralan.
Watch TV shows in the language you're learning.
Try to communicate with native speakers on social networks.
Subukan na makipag-usap sa mga lokal gamit ang mga social media.
Try to communicate with native speakers on social networks.
Check out language exchanges online.
Tumingin ng mga language exchange online.
Check out language exchanges online.
Chat with Siri in the language you're learning.
Makipag-chat sa Siri sa wikang iyong pinag-aaralan.
Chat with Siri in the language you're learning.
Speak with other language learners online.
Makipag-usap sa iba pang mga nag-aaral ng wika online.
Speak with other language learners online.
Play games in the language you're learning.
Maglaro ng mga laro sa wikang iyong pinag-aaralan.
Play games in the language you're learning.
Watch and read news in the language you're learning.
Manood at magbasa ng mga balita sa wikang iyong pinag-aaralan.
Watch and read news in the language you're learning.
Change the language setting on your phone to the  language you're learning.
Baguhin ang setting ng iyong cellphone sa wika na iyong pinag-aaralan.
Change the language setting on your phone to the language you're learning.
Have books written in the  language you're learning at home.
Maglagay sa bahay ng mga aklat na nakasulat sa wikang iyong pinag-aaralan.
Have books written in the language you're learning at home.
Pick the interesting phrases from magazines written in the language you're learning.
Pumili ng mga nakakawiling parirala mula sa mga babasahin na nakasulat sa wikang iyong pinag-aaralan.
Pick the interesting phrases from magazines written in the language you're learning.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.