Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Maaari ba tayong magkita sa susunod na linggo?
(s)
Can we meet next week?
Gaano kaabala ang iyong kasalukuyang iskedyul?
(s)
How busy is your current schedule?
Salamat sa paglalaan ng oras para makipagkita sa amin.
(s)
Thank you for making the time to meet us.
Maaari ba tayong magbigayan ng calling card?
(s)
Can we exchange business cards?
Naniniwala ako na makakahanap tayo ng kompromiso.
(s)
I believe we can find a compromise.
Maraming salamat sa pakikinig.
(s)
Thank you very much for listening.
Maaari ba nating talakayin ang bagay na ito sa susunod na pagpupulong?
(s)
Can we discuss this matter during the following meeting?
Gusto kong ipakilala sayo ang aking mga kasosyo sa negosyo.
(s)
I would like you to meet my business partners.
Kumusta ang iyong biyahe?
(s)
How was your journey?
Pwede na ba tayong magsimula?
(s)
Shall we get started?
Mayroon bang anumang komento o saloobin ang sinuman?
(s)
Does anyone have any comments or thoughts?
Lubos akong sumasang-ayon.
(s)
I totally agree.
Paumanhin pero hindi ako sumasang-ayon.
(s)
I am afraid I have to disagree.
Sa tingin ko maaari akong magmungkahi ng kompromiso.
(s)
I think I can suggest a compromise.
Siguro dapat nating itulog muna ito at subukan uli bukas.
(s)
Maybe we should sleep on this and try again tomorrow.
Tingin ko napag-usapan na natin yan.
(s)
I think we have covered that.
Nagkasundo na ba ang lahat?
(s)
Are we all agreed?
Umaasa akong magkikita tayong muli.
(s)
I look forward to seeing you again.
Nagagalak akong makita ka.
(s)
It was nice to meet you.
Salamat, ito ay napaka-makabuluhan.
(s)
Thank you, this was very productive.
0 Comments
Top