Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Must-Know Terms for Family Members

Must-Know Terms for Family Members

Mga Dapat-Malamang Salita para sa mga Miyembro ng Pamilya
31 Words 3 Comments
family
pamilya (n)
family
larawan ng pamilya.
family picture
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
mother
ina (n)
mother
Hinahalikan ng mga bata ang kanilang ina.
The children are kissing their mother.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
father
ama (n)
father
Ang naiinip na ama ay handa na upang umuwi.
The bored father is ready to go home.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
wife
asawang babae
wife
Niyayakap ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki
The wife is hugging the husband.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
husband
asawang lalaki
husband
mag-asawa
husband and wife
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
parent
magulang (n)
parent
child
bata (n)
child
Ang mga bata ay nakaupo sa piknik table.
The children are sitting at the picnic table.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
daughter
anak na babae
daughter
Ito ang aking anak na babae.
This is my daughter.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
son
anak na lalaki
son
kasisilang na anak na lalaki
newborn son
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
sister
kapatid na babae (n)
sister
nakakatandang kapatid na babae at nakababatang kapatid na babae
older sister and younger sister
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
brother
kapatid na lalaki (n)
brother
younger sister
nakababatang kapatid na babae
younger sister
Ang nakatatandang kapatid na lalaki ay nakahawak sa kanyang nakababatang kapatid na babae.
The older brother is holding his younger sister.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
younger brother
nakababatang kapatid na lalaki
younger brother
magkaroon ng isang mas batang kapatid na lalaki
have a younger brother
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
older brother
kuya (n)
older brother
great-grandmother
lola sa tuhod (n)
great-grandmother
great-grandfather
lolo sa tuhod (n)
great-grandfather
grandmother
lola (n)
grandmother
lola mula sa pamilya ng ama
paternal grandmother
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
grandfather
lolo (n)
grandfather
maternal na lolo
maternal grandfather
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
grandchild
apo (n)
grandchild
granddaughter
apo na babae (n)
granddaughter
maliit na apong babae
little granddaughter
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
grandson
apo na lalake (n)
grandson
aking apong lalaki
my grandson
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
aunt
tiyahin (n)
aunt
uncle
tiyuhin (n)
uncle
niece
pamangking babae
niece
ang aking pamangking babae na si Sarah
my niece Sarah
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
nephew
pamangking lalaki (n)
nephew
cousin
pinsan (n)
cousin
Ang pangalan ng aking pinsan ay Erica.
My cousin's name is Erica.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
mother-in-law
biyenan na babae (n)
mother-in-law
father-in-law
biyenan na lalaki (n)
father-in-law
sister-in-law
hipag (n)
sister-in-law
brother-in-law
bayaw (n)
brother-in-law
partner
kapartner (n)
partner
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

FilipinoPod101.comVerified
Friday at 4:27 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hi Listeners! What is your favorite Family Member word? Let us know!

FilipinoPod101.com
Sunday at 2:16 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Justin,


You can say "Mahal ko ang pamilya ko dahil sila ang pinakaimportante". Salamat sa iyong komento!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

Justin Aragon
Saturday at 10:29 am
Your comment is awaiting moderation.

Mahal kita pamilya all of them because pamilya is the most important Salamat 😊
Filipinopod101.com😊😁