Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Must-know Math Words and Phrases

Must-know Math Words and Phrases

Mga Dapat-Malamang Salita at Pariralang Pang-Matematika
20 Words 1 Comment
math
matematika (n)
math
Matematika ang paborito kong klase sa paaralan.
My favorite subject in school is math.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
number
number (n)
number
Ang mga numerong11 at 17 ay parehong prime na numero.
The numbers 11 and 17 are both prime numbers.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
odd
odd (n)
odd
Ang numerong 11 ay isang halimbawa ng odd na numero.
The number 11 is an example of an odd number.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
even
even (n)
even
Ang numerong 8 ay isang halimbawa ng even na numero.
The number 8 is an example of an even number.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
plus
dagdagan (n)
plus
Isa dagdagan ng isa pa ay dalawa.
One plus one is two.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
minus
bawasan (n)
minus
Walo bawasan ng isa ay pito.
Eight minus one is seven.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
times
times (n)
times
Tatlo imultiplika sa tatlo ay siyam.
Three times three is nine.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
divide
mag-divide (v)
divide
Sampu hatiin sa dalawa ay lima.
Ten divided by two is five.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
equal
equal (v)
equal
Lima dagdagan ng lima ay sampu.
Five plus five equals ten.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
point
point (n)
point
one point zero three
one point zero three
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
percent
porsyento (n)
percent
Ang limampung porsyento ng labindalawa ay anim.
Fifty percent of twelve is six.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
remainder
remainder (n)
remainder
Kung hahatiin mo ay labingapat sa tatlo, ang sagot ay apat na may remainder na dalawa.
If you divide fourteen by three, the quotient is four with a remainder of two.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
formula
formula (n)
formula
Alam mo ba ang formula para makuha ang volume ng isang sphere?
Do you know the formula for the volume of a sphere?
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
equation
equation (n)
equation
Nalutas ng mag-aaral ang equation.
The student solved the equation.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
variable
variable (n)
variable
Sa mga problema sa matematika, ang mga variable ay madalas na kinakatawan ng mga titik na "x" at "y".
In math problems, the variables are usually represented by the letters "x" and "y."
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
solution
solution (n)
solution
Kung gagawin nating simple ang equation, magiging obvious na ang solusyon.
If we simplify the equation, the solution is obvious.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
function
function (n)
function
Ang isang function ay kumakatawan sa relasyon sa pagitan ng dalawang variable.
A function represents the relationship between two variables.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
calculate
magkalkula (v)
calculate
Kaya mo bang kalkulahin ang gastos sa grocery?
Can you calculate the cost of the groceries?
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
fourth
fourth (n)
fourth
Kung magko-convert papunta sa fraction, katumbas ng 75 na porsyento ay three-fourths.
When converted into a fraction, seventy-five percent becomes three-fourths.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
half
half (n)
half
Kailangan sa recipe ng isa't kalahating kutsarita ng asukal.
The recipe called for one and a half teaspoons of sugar.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

FilipinoPod101.com
Monday at 3:28 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Listeners! Do you like math? What word would you add to this list? Let us know!