Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Job Interview Questions
15 words
Word Image
Job Interview Questions
15 words
Ano ang maituturing mong mga kalakasan at kahinaan mo?
(s)
What do you consider to be your strengths and weaknesses?
Magbanggit ka sa akin ng pangyayari kung saan matagumpay mong nalagpasan ang isang hamon sa trabaho.
(s)
Tell me about a time when you overcame a challenge at work.
Ano ang nais mong marating sa trabaho mo?
(s)
What are your career goals?
Saan mo nakikita ang sarili mo pagkatapos ng limang taon?
(s)
Where do you see yourself in 5 years?
Bakit gusto mong magtrabaho dito?
(s)
Why do you want to work here?
May mga katanungan ka ba para sa akin?
(s)
Do you have any questions for me?
Paano mo hinaharap ang pressure?
(s)
How do you handle pressure?
Bakit ka aalis sa trabaho mo?
(s)
Why are you leaving your job?
Ano ang alam mo tungkol sa kumpanyang ito?
(s)
What do you know about this company?
Anong kaugnay na karanasan ang mayroon ka?
(s)
What relevant experience do you have?
Ano ang gusto mo o ayaw mo sa dati mong trabaho?
(s)
What did you like or dislike about your previous job?
Ano ang pamantayan mo sa sahod?
(s)
What are your salary requirements?
Paano mo nalaman ang posisyon na ito?
(s)
How did you hear about the position?
Bakit ka interesado sa posisyon na ito?
(s)
Why are you interested in this position?
Bakit dapat ka naming tanggapin?
(s)
Why should we hire you?
0 Comments
Top