Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists How to Improve Your Speaking Skills

How to Improve Your Speaking Skills

Paano Pagbutihin ang Iyong Kasanayan sa Pagsasalita
15 Words 0 Comments
Learn words through phrases.
Mag-aral ng mga salita gamit ang mga parirala
Learn words through phrases.
Watch your favorite video with subtitles.
Panoorin ang iyong mga paboritong palabas nang may subtitle.
Watch your favorite video with subtitles.
Think in the language you want to learn.
Mag-isip sa wikang gusto mong matutunan.
Think in the language you want to learn.
Use available learning applications.
Gumamit ng mga makukuhang application sa pag-aaral.
Use available learning applications.
Expand your vocabulary by reading.
Palawakin ang iyong bokabularyo sa pamamagitan ng pagbabasa.
Expand your vocabulary by reading.
Talk to yourself.
Makipag-usap sa iyong sarili.
Talk to yourself.
Listen to recordings and repeat.
Makinig sa mga recording at ulitin ito.
Listen to recordings and repeat.
Prepare for daily routine situations.
Maghanda para sa mga pang-araw-araw na karaniwang sitwasyon.
Prepare for daily routine situations.
Try to practice your speaking with a native speaker.
Subukang magsanay sa pagsasalita kasama ang isang lokal.
Try to practice your speaking with a native speaker.
Know your audience.
Kilalanin ang iyong tagapakinig.
Know your audience.
Ask for feedback and reflect on it.
Humingi ng feedback at pag-aralan ito.
Ask for feedback and reflect on it.
Avoid reading directly, try to use an outline.
Iwasan ang direktang pagbabasa, subukang gumamit ng balangkas.
Avoid reading directly, try to use an outline.
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
Gayahin ang mga CD ng wika at ulitin ang narinig mo.
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Magsanay ng regular, kung hindi ay masasayang ang iyong pinaghirapan.
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Don't give up and stay positive!
Huwag sumuko at manatiling positibo!
Don't give up and stay positive!
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.