Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists How do you motivate yourself when learning a language?

How do you motivate yourself when learning a language?

Paano mo mino-motivate ang iyong sarili habang nag-aaral ng isang lenggwahe?
15 Words 1 Comment
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Nanunood ako ng mga pelikula at mga palabas sa TV at nasisiyahan tuwing may naiintindihan akong salita o pangungusap.
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Iniisip ko na isang araw bibisita ako o maninirahan sa bansang iyon!
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Being in places where people speak the language is great motivation.
Ang paggiging nasa mga lugar kung saan ginagamit ng mga tao ang lenggwahe ay isang magandang motibasyon.
Being in places where people speak the language is great motivation.
I make friends with people who speak that language.
Nakikipagkaibigan ako sa mga taong nagsasalita ng lenggwaheng iyon.
I make friends with people who speak that language.
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Isipin mo halimbawa na kaya mong makipagusap sa kahit kanino sa mundo. Magkakaroon ka ng kalayaan na pumunta kahit saan, gawin ang kahit ano, at makilala ang kahit sino! Isa itong mabisang motibasyon!
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
I like to find funny words in the language I am learning!
Gusto kong nakakahanap ng mga mga nakakatawang salita sa inaaral kong lenggwahe!
I like to find funny words in the language I am learning!
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Hinihimok ako ng pakikinig sa mga kantang kinanta sa lenggwaheng inaaral ko na magpursigi para maintindihan sila!
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Sinusubukan kong magbasa ng libro, dyaryo at mga website na nakasulat sa lenggwaheng inaaral ko. Binibigyan nito ng tunay na implikasyon ang aking inaaral!
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Inaaral ko rin ang mga ibang aspeto ng kultura, at ginagawa nitong mas kapakipakinabang ang pagaaral ng lenggwahe.
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Madalas kong binabagu-bago ang mga paraan ko sa pag-aaral para hindi ito maging nakakayamot.
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Ang pakikipagusap sa mga likas na nagsasalita ng isang lenggwahe ay mainam na kasanayan at motibasyon!
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Sa pagaaral ko ng lenggwahe, lagi akong nagtatakda ng konkretong tunguhin para sa hinaharap. Ang mga realistikong layunin ay mainam na motibasyon!
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Gawin mong masaya ang pagaaral! Kung nayayamot ka na sa iyong ginagawa, humanap ka ng ibang paraan!
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Manood ka ng mga YouTube video ng mga ibang taong matagumpay na natututo ng lenggwahe. Talagang mahihimok ka nitong magaral!
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
Natutuwa akong gamitin ang lenggwahe sa pag-order sa mga restawran ng mga bansang aking pinagaaralan!
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 2:55 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! How do you motivate yourself when you learn Filipino? Leave us a comment here!