Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Feeling Happy? Learn The Top 20 Words For Positive Emotions

Feeling Happy? Learn The Top 20 Words For Positive Emotions

Feeling Happy? Matuto ng dalawampung salita para sa positibong emosyon
20 Words 5 Comments
beautiful
maganda (adj)
beautiful
Siya ay maganda.
She is beautiful.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
happy
masaya (adj)
happy
grupo ng masasayang tao
group of happy people
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
love
pagmamahalan (n)
love
umibig sa isang babae
love a woman
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
great
kahanga-hanga (adj)
great
Tokyo ay kahanga-hanga.
Tokyo is great.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
lively
masigla (adj)
lively
masiglang mag-asawa
lively couple
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
active
aktibo (adj)
active
aktibong bata
active child
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
honest
tapat (adj)
honest
Siya ay isang matapat na tao.
He is an honest person.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
proud
pinagmamalaki (adj)
proud
Ang kapuri-puring mga magulang ay masaya.
The proud parents were happy.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
like
gusto (v)
like
Mahilig ako sa matamis, partikular na ang tsokolate.
I like sweets, chocolate in particular.
Hide 10 More ExamplesHide 11 More Examples
funny
nakakatawa (adj)
funny
manood ng nakakatawang palabas
watch a funny show
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
interested
interesado (adj)
interested
interesado sa isang kuwento
interested in a story
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
relaxed
mahinahon (adj)
relaxed
Ang mahinahong lalaki ay umuugoy sa duyan.
The relaxed man is swinging in the hammock.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
warm
mabuti (adj)
warm
Siya ay isang mabuting tao.
She is a warm person.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
satisfied
kuntento (adj)
satisfied
kuntentong pakiramdam
satisfied feeling
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
energetic
masigla (adj)
energetic
masiglang tagapagsalita
energetic speaker
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
calm
kalmado (adj)
calm
Ang babae ay kalmado.
The woman is calm.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
laugh
tumawa (v)
laugh
tawanan ang isang biro
laugh at a joke
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
kind
mabuti (adj)
kind
mabuting gawain
kind act
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
hopeful
umaasa (adj)
hopeful
Sa tingin ko hindi sila dadating, pero ako ay umaasa.
I don't think they'll come, but I'm hopeful.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
excited
nasasabik (adj)
excited
Ang batang babae ay nasasabik.
The little girl is excited.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
None of our words match your filter
5 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

FilipinoPod101.comVerified
Wednesday at 4:57 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey Listeners! How do you feel after studying this list?


What word would you add? Leave a comment below!

FilipinoPod101.comVerified
Wednesday at 7:53 am
Your comment is awaiting moderation.

Hi Mike Taylor!


Thank you for your feedback and for helping us improve the community! Salamat~


Betsey

Team FilipinoPod101.com

FilipinoPod101.comVerified
Monday at 9:48 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Tracy!


Great job! We look forward to hearing from you in the other lessons. Feel free to ask if you ever have any questions!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

Tracy
Sunday at 5:40 pm
Your comment is awaiting moderation.

Masaya na ako .

Salamat po. I'm a kiwi who is learning for free but slowly.

Mike Taylor
Sunday at 12:04 am
Your comment is awaiting moderation.

this noun for love "pagmamahalan" is on your list emotions, but all the examples, use the verb umiibig? can you give us an example of how to use pagmamahalan?


likewise for pinagmamalaki the example says, "Ang kapuri-puring mga magulang ay masaya" could i substitute pinagmamalaki and be correct? "Ang pinagmamalaki mga magulang ay masaya"? doesnt sound right? how do i use pinagmamalaki? maipagmamalaki? ipinagmamalaki this is what makes Tagalog such a challenge 😠😜😭😭