Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Essential Vocabulary And Phrases For Preparing A Presentation

Essential Vocabulary And Phrases For Preparing A Presentation

Mahahalagang Bokabularyo At Mga Parirala Para sa Paghahanda ng Presentasyon
20 Words 0 Comments
whiteboard
puting pisara (n)
whiteboard
malaking puting pisara
big whiteboard
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
presentation
presentasyon (n)
presentation
microphone
mikropono (n)
microphone
Ibigay mo sa akin ang mikropono.
Give me the microphone.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
remote control
remote control (n)
remote control
Pinatay ng tao ang TV sa pamamagitan ng remote control.
The man is turning off the TV with the remote control.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
I would like to introduce myself.
Nais kong ipakilala ang aking sarili.
I would like to introduce myself.
Do you have any questions?
Mayroon pa bang mga katanungan?
Do you have any questions?
projector
projector (n)
projector
Set up your projector.
I-set up ang iyong projector.
Set up your projector.
Check whether the sound works.
Suriin kung gumagana ang tunog.
Check whether the sound works.
pointer
pangturo (n)
pointer
Can we start?
Maaari na ba tayong magsimula?
Can we start?
Is everyone ready?
Handa na ba ang lahat?
Is everyone ready?
Ladies and gentlemen!
Mga binibini at mga ginoo!
Ladies and gentlemen!
Analyze your audience.
Pag-aralan ang iyong manonood.
Analyze your audience.
That's all from me today.
Iyan lamang po para sa araw na 'to.
That's all from me today.
This presentation will be divided into the following parts.
Ang presentasyon na ito ay mahahati sa mga sumusunod na bahagi.
This presentation will be divided into the following parts.
Thank you for coming!
Salamat sa pagpunta!
Thank you for coming!
If you don't mind, we will leave the questions for the end.
Kung hindi niyo mamasamain, ang lahat ng tanong ay sasagutin natin sa huling bahagi.
If you don't mind, we will leave the questions for the end.
I can e-mail you the presentation, if anyone is interested.
Maaari kong i-e-mail ang presentasyon kaninoman na interesado.
I can e-mail you the presentation, if anyone is interested.
Let me elaborate on this point.
Hayaan niyong ipaliwanag ko nang mas malalim ang puntong ito.
Let me elaborate on this point.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.