Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Effective Ways to Learn While Commuting

Effective Ways to Learn While Commuting

Mga Epektibong Paraan Upang Matuto Habang Bumabyahe
15 Words 0 Comments
Listen to audiobooks while walking.
Makinig sa mga audiobook habang naglalakad.
Listen to audiobooks while walking.
Listen to your favorite podcast while walking.
Makinig sa iyong paboritong podcast habang naglalakad.
Listen to your favorite podcast while walking.
Study free online language lessons on your phone.
Mag-aral ng mga libreng online na aralin ng wika sa iyong cellphone.
Study free online language lessons on your phone.
Read books in the language you are learning on the train or bus.
Basahin ang mga aklat ng wikang iyong pinag-aaralan kapag nasa tren o bus.
Read books in the language you are learning on the train or bus.
Communicate online with other language learners.
Makipag-usap online sa iba pang mga nag-aaral ng wika.
Communicate online with other language learners.
Practice your writing in a document editor.
Sanayin ang iyong pagsulat sa isang document editor.
Practice your writing in a document editor.
Use a flashcard application to improve your vocabulary.
Gumamit ng isang flashcard application upang mahasa ang iyong bokabularyo.
Use a flashcard application to improve your vocabulary.
Look up new vocabulary for things you see on the train or bus.
Magdagdag ng bagong bokabularyo mula sa mga bagay na nakikita mo sa tren o bus.
Look up new vocabulary for things you see on the train or bus.
Watch conversations and silently repeat what you heard.
Makinig ng mga pag-uusap at tahimik na ulitin ang narinig mo.
Watch conversations and silently repeat what you heard.
In the target language, try talking to the person sitting next to you on the bus.
Sa target na wika, subukan ang pakikipag-usap sa taong nakaupo sa tabi mo sa bus.
In the target language, try talking to the person sitting next to you on the bus.
Try to listen to the train announcements.
Subukang intindihin ang mga anunsyo sa tren.
Try to listen to the train announcements.
Write down today's transportation schedule in the target language.
Isulat ang iskedyul ng transportasyon ngayon sa target na wika.
Write down today's transportation schedule in the target language.
Send a short message to my online tutor in the target language.
Magpadala ng isang maikling mensahe sa aking online na tagapagturo sa target na wika.
Send a short message to my online tutor in the target language.
Repeat one interesting line in the target language silently or out loud.
Ulitin ang isang interesanteng linya sa target na wika nang mahina o malakas.
Repeat one interesting line in the target language silently or out loud.
Use a translation application to learn what the announcements mean.
Gumamit ng isang application sa pagsasalin upang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga anunsyo.
Use a translation application to learn what the announcements mean.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.