Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Daily Routines

Daily Routines

Pang-araw-araw na Gawain
20 Words 0 Comments
I brush my teeth.
Nagsisipilyo ako ng ngipin.
I brush my teeth.
I lock the door.
Kinakandado ko ang pinto.
I lock the door.
I go to work.
Pumupunta ako sa trabaho.
I go to work.
I listen to music on my smartphone.
Nakikinig ako ng musika sa aking smartphone.
I listen to music on my smartphone.
I turn on my computer.
Binubuksan ko ang aking computer.
I turn on my computer.
I check my e-mail.
Tinitignan ko ang aking e-mail.
I check my e-mail.
I do laundry.
Ako ay naglalaba.
I do laundry.
I make lunch.
Gumagawa ako ng tanghalian.
I make lunch.
I buy groceries.
Bumibili ako ng mga pamilihin.
I buy groceries.
I attend a meeting.
Dumalo ako sa isang pagpupulong.
I attend a meeting.
I receive a phone call.
Nakatanggap ako ng tawag sa telepono.
I receive a phone call.
I watch a new movie.
Nanood ako ng isang bagong pelikula.
I watch a new movie.
I take a hot bath.
Nag-hot bath ako.
I take a hot bath.
I charge the battery on my phone.
Nag-charge ako ng baterya ng aking cellphone.
I charge the battery on my phone.
I plan for tomorrow.
Nagplano ako para bukas.
I plan for tomorrow.
I go to sleep around midnight.
Natulog ako bandang hatinggabi.
I go to sleep around midnight.
I wake up at 7 a.m.
Gumising ako ng alas-siyete ng umaga.
I wake up at 7 a.m.
I turn off my alarm.
Pinatay ko ang aking alarma.
I turn off my alarm.
I get out of bed.
Bumangon ako sa kama.
I get out of bed.
I eat breakfast.
Kumain ako ng agahan.
I eat breakfast.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

No comments so far.