Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists 50 Most Common Nouns

50 Most Common Nouns

50 na Pinaka-karaniwang mga Pangngalan
50 Words 0 Comments
room
kuwarto (n)
room
kuwarto sa hotel
hotel room
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
refrigerator
repridyereytor (n)
refrigerator
Ang ref ay puno ng pagkain para sa bakasyon.
The refrigerator is full of food for the holiday.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
laptop
laptop (n)
laptop
Dahil sa laptop kompyuter halos kahit saan ay nakakapagtrabaho ako.
The laptop computer allows me to work almost anywhere.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
air conditioner
aircon (n)
air conditioner
Higit na mura ang external na aircon.
External air conditioners are quite cheap.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
patient
pasyente (n)
patient
nagtitiwalang pasyente
trusting patient
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
credit card
credit card (n)
credit card
Tumatanggap ba kayo ng mga credit card?
Do you take credit cards?
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
receipt
resibo (n)
receipt
Hindi ko kailangan ng resibo.
I don't need a receipt.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
accountant
taga-tuos (n)
accountant
Ang aking tagatuos ay mas nakakaintindi ng aking mga gastusin at resibo kaysa sa akin.
My accountant understands my expenses and bills better than I do.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
lawyer
abugado (n)
lawyer
abogado sa hukuman
lawyer in a courtroom
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
agriculture
agrikultura (n)
agriculture
produkto ng agrikultura
agriculture product
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
flight attendant
flight attendant (n)
flight attendant
babaeng flight attendant
female flight attendant
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
elementary school
mababang paaralan (n)
elementary school
mag-aaral sa elementarya
elementary school students
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
middle school
middle school (n)
middle school
Ang aking labing dalawang taong gulang na kapatid na lalaki ay papunta sa middle school.
My twelve-year-old brother goes to middle school.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
high school
mataas na paaralan (n)
high school
estudyante sa mataas na paaralan
high school students
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
university
unibersidad (n)
university
Siya ay nakatanggap ng isang buong iskolarship mula sa isang kilalang unibersidad.
He received a full scholarship from a famous university.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
college
kolehiyo (n)
college
Ako ay nanirahan sa dormitoryo sa loob ng apat na taon ng kolehiyo.
I lived in the dormitory for all four years of college.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
running
tumatakbo (adj)
running
karera ng pagtakbo
running race
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
wage
sweldo (n)
wage
pinakamababang sweldo
minimum wage
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
seat
upuan (n)
seat
upuan sa eroplano
airplane seat
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
flight
flight (n)
flight
boarding pass para sa flight
boarding pass for the flight
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
boarding gate
boarding gate (n)
boarding gate
maling boarding gate
wrong boarding gate
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
luggage
bagahe (n)
luggage
magbiyahe na may bagahe
travel with luggage
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
bone
buto (n)
bone
magbasag ng buto
break a bone
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
medicine
medisina (n)
medicine
Siya ay nag-aaral ng medisina sa Barcelona.
He's studying medicine at Barcelona.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
education
edukasyon (n)
education
Ang magandang edukasyon ay mahalaga para sa hinaharap.
A good education is important for one's future.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
business
negosyo (n)
business
Kamusta ang negosyo?
How is business?
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
earth science
agham ng mundo (n)
earth science
pag-aaral tungkol sa agham ng mundo
earth science research
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
sociology
sosyolohiya (n)
sociology
pag-aaral tungkol sa sosyolohiya
study of sociology
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
blood
dugo (n)
blood
sale
benta (n)
sale
allergy
allergy (n)
allergy
alerhiya sa pollen
allergy to pollen
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
departure
pag-alis (n)
departure
petsa ng pag-alis
departure date
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
arrival
arrival (n)
arrival
Bago dumating, kumpletuhin ang dokumento sa customs.
Before arrival, complete the customs documents.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
flu
trangkaso (n)
flu
panahon ng trangkaso
flu season
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
saxophone
saksopon (n)
saxophone
mag-aral ng saksopon
learn the saxaphone
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
golf
golp (n)
golf
maglaro ng golp
play golf
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
reservation
reserbasyon (n)
reservation
reserbasyon para sa ika-walo ng gabi
reservation for 8 PM
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
stove
kalan (n)
stove
breast
suso (n)
breast
boxing
boksing (n)
boxing
entablado ng boksing
boxing ring
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
drums
tambol (n)
drums
Ang aking Kuya ay naglalaro ng tambol.
My older brother plays the drums.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
harmonica
silindro (n)
harmonica
tumugtog ng silindro
play the harmonica
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
cycling
pagbibisikleta (n)
cycling
karera ng pagbibisikleta
cycling race
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
traveling
paglalakbay (n)
traveling
malayong distansya ng paglalakbay
long-distance traveling
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
exercising
pag-eehersisyo (n)
exercising
reading
pagbabasa (v)
reading
playing cards
baraha (n)
playing cards
marketing
kalakal (n)
marketing
vacancy
bakante (n)
vacancy
volleyball
volleyball (n)
volleyball
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

No comments so far.