Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
10 Phrases You Never Want to Hear
10 words
Back To Lists
Word Image
10 Phrases You Never Want to Hear
10 words
View as Slideshow
Nadagdagan ba ang timbang mo nitong nakaraan?
(s)
Have you gained weight recently?
Mayroon kang puting buhok.
(s)
You have a gray hair.
Sinabi ko na sa'yo!
(s)
I told you so!
Tanggal ka na sa trabaho!
(s)
You're fired!
Hindi ikaw ang problema, ako.
(s)
It is not you, it is me.
Salamat sa pagpapadala ng iyong resume. Ngunit, ang posisyon ay napuno na.
(s)
Thank you for your resume. However, the position has been filled.
Dapat tayong makipagkita sa ibang mga tao.
(s)
We should see other people.
Hindi ako makakabayad ng utang ngayon.
(s)
I don't have your money today.
Kailangan natin magusap.
(s)
We need to talk.
Pasensya, nakalimutan ko!
(s)
Sorry, I forgot!
0 Comments
Top