Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists 10 Lines You Need for Introducing Yourself

10 Lines You Need for Introducing Yourself

Sampung Linyang Kailangan Mo Para Magpakilala ng Iyong Sarili.
10 Words 7 Comments
My name is Nicole.
Nicole ang pangalan ko.
My name is Nicole.
I'm from the Philippines.
Mula ako sa Pilipinas.
I'm from the Philippines.
I live in Manila.
Nakatira ako sa Maynila.
I live in Manila.
I’ve been learning Filipino for a year.
Isang taon na akong nag-aaral ng Filipino.
I’ve been learning Filipino for a year.
I'm learning Filipino at FilipinoPod101.com.
Nag-aaral ako ng Filipino sa FilipinoPod101.com.
I'm learning Filipino at FilipinoPod101.com.
Hello, it's nice to meet you.
Kamusta, ikinagagalak kong makilala ka.
Hello, it's nice to meet you.
I'm 27 years old.
Ako ay 27 taong gulang.
I'm 27 years old.
I'm a teacher.
Ako ay isang guro.
I'm a teacher.
One of my hobbies is reading.
Pagbabasa ang isa sa aking mga libangan.
One of my hobbies is reading.
I enjoy listening to music.
Gusto kong nakikinig ng musika.
I enjoy listening to music.
None of our words match your filter
7 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

Friday at 3:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Can you introduce yourself in Filipino?


P.S. Check out this FREE Filipino lesson: Learn Filipino in Three Minutes - Self-Introductions

https://www.filipinopod101.com/2013/06/14/learn-filipino-in-three-minutes-1-self-introductions/

Thursday at 8:01 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Ian,


Thank you for the cute emoticon!


Let us know if you have any questions :)


Sincerely,

Cristiane

Team FilipinoPod101.com

ian
Thursday at 1:42 am
Your comment is awaiting moderation.

:sunglasses:

Wednesday at 8:11 am
Your comment is awaiting moderation.

Kumusta Diana!


Napakahusay mo nang mag-Filipino! Ikinagagalak kong makilala ka!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

Diana
Tuesday at 5:23 am
Your comment is awaiting moderation.

Diana ang pangalan ko. Mula ako sa Poland. Isang araw na akong nag-aaral ng Filipino. Kamusta Betsey, ikinagagalak kong makilala ka. Ako ay 35 taong gulang. Pagbabasa ang isa sa aking mga libangan. Gusto kong nakikinig ng musika.

Tuesday at 12:17 am
Your comment is awaiting moderation.

Hi Norm Descoteaux!


Ang husay mo na magbigay ng introduksyon!! Great job! :) Ikinagagalak ka naming makilala!


Salamat :)


Betsey

Team FilipinoPod101.com

Norm Descoteaux
Saturday at 5:07 am
Your comment is awaiting moderation.

Norm ang pangalan ko. Mula Ako sa Estados Unidos. Isang taon na akong nag-aaral ng Filipino.