Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Filipino listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
May isang lalaki na namimili habang may sale.
Ano at ilan ang kanyang mabibili?
Mawalang galang lang. Itong damit ba na ito ay mayroon lang ng tatluhan?
Hindi po namin pwedeng ibenta ng magkakahiwalay, pero magiging mas mahal kung ibebenta ng kada damit.
Ah...Pero hindi ko naman kailangan ng tatlo ng parehong damit. Anong gagawin ko?
Kung bibilhin niyo rin po itong set ng tatlong kurbata, mabibigyan namin kayo ng diskwento para ang tatlong damit ay mabibili niyo sa presyo ng isa lang.
Ah, isang set ng tatlong kurbata at makakuha rin ako ng set ng tatlong damit para sa presyo ng isa.
Tama po.
Ok sige, ibibigay ko na lang ang dalawang damit sa ibang tao.
O sige po ser. Kakaibang pagtitipid po ito.
Ano at ilan ang kanyang mabibili?
May isang lalaki na namimili habang may sale.
Ano at ilan ang kanyang mabibili?
Mawalang galang lang. Itong damit ba na ito ay mayroon lang ng tatluhan?
Hindi po namin pwedeng ibenta ng magkakahiwalay, pero magiging mas mahal kung ibebenta ng kada damit.
Ah...Pero hindi ko naman kailangan ng tatlo ng parehong damit. Anong gagawin ko?
Kung bibilhin niyo rin po itong set ng tatlong kurbata, mabibigyan namin kayo ng diskwento para ang tatlong damit ay mabibili niyo sa presyo ng isa lang.
Ah, isang set ng tatlong kurbata at makakuha rin ako ng set ng tatlong damit para sa presyo ng isa.
Tama po.
Ok sige, ibibigay ko na lang ang dalawang damit sa ibang tao.
O sige po ser. Kakaibang pagtitipid po ito.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?