Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Filipino listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
May isang lalaki na nakikipagusap sa kanyang dentista sa telepono.
Kailan siya pupunta sa kanyang dentista?
Pasensya na pero maari mo bang kanselahin ang appointment ko para sa araw na ito?
Sige po. Gusto niyo po ba itong ipalipat ng araw?
Oo sana, itong Sabado kaya? Umaga ang mas gusto ko.
Puno na po ang Sabado. Pero maari po namin kayong i-iskedyul para sa susunod na Sabado.
Medyo may kalayuan mula ngayon. Paano kaya kung hapon ng Huwebes?
Opo, mayroon ng ala-singko at ala-sais ng hapon.
Ah, ika-anim ng Huwebes kung ganoon.
Sige po, walang problema.
Kailan siya pupunta sa kanyang dentista?
May isang lalaki na nakikipagusap sa kanyang dentista sa telepono.
Kailan siya pupunta sa kanyang dentista?
Pasensya na pero maari mo bang kanselahin ang appointment ko para sa araw na ito?
Sige po. Gusto niyo po ba itong ipalipat ng araw?
Oo sana, itong Sabado kaya? Umaga ang mas gusto ko.
Puno na po ang Sabado. Pero maari po namin kayong i-iskedyul para sa susunod na Sabado.
Medyo may kalayuan mula ngayon. Paano kaya kung hapon ng Huwebes?
Opo, mayroon ng ala-singko at ala-sais ng hapon.
Ah, ika-anim ng Huwebes kung ganoon.
Sige po, walang problema.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?